Thứ Ba, 17 tháng 10, 2017

Bệnh tình của ông Trần Đại Quang. Ai đúng ai sai?

1 nhận xét: