Thứ Sáu, 27 tháng 10, 2023

Thành tựu của Việt Nam trong đảm bảo quyền con người năm 2023

 


 

Năm 2023, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong việc bảo đảm và thúc đẩy quyền con người, góp phần nâng cao đời sống, quyền lợi và hạnh phúc của nhân dân, đồng thời nâng cao uy tín và hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế. Một số thành tựu nổi bật có thể kể đến như sau:

- Việt Nam đã kiên quyết đấu tranh chống lại đại dịch COVID-19, đảm bảo quyền sống, quyền sức khỏe và quyền an toàn của người dân. Việt Nam đã áp dụng các biện pháp phòng chống dịch một cách kịp thời, quyết liệt, khoa học và hiệu quả, đồng thời triển khai các chương trình hỗ trợ xã hội, kinh tế và tài chính cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Việt Nam cũng đã tham gia tích cực vào các nỗ lực quốc tế trong việc chia sẻ kinh nghiệm, thông tin, vaccine và các vật tư y tế, đóng góp vào công cuộc đối phó với đại dịch toàn cầu.

- Việt Nam đã tiếp tục thực hiện các chính sách nhằm bảo đảm quyền phát triển, quyền tham gia, quyền an sinh xã hội và quyền môi trường của người dân. Việt Nam đã duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, đạt được nhiều tiến bộ trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Việt Nam cũng đã nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, thông tin và truyền thông, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các dịch vụ công cộng và các cơ hội phát triển. Việt Nam cũng đã chú trọng đến việc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nghèo và xóa đói, đảm bảo an ninh lương thực và nước sạch cho người dân.

- Việt Nam đã tôn trọng và bảo vệ quyền của các nhóm dễ bị tổn thương và bị bỏ lại phía sau, như phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, dân tộc thiểu số, người di cư. Việt Nam đã ban hành và thực hiện nhiều luật, chính sách và chương trình nhằm nâng cao vị thế, vai trò và quyền lợi của các nhóm này, đồng thời tạo điều kiện cho họ tham gia vào các hoạt động xã hội, chính trị, kinh tế và văn hóa. Việt Nam cũng đã tham gia vào các công ước quốc tế và thực hiện các cam kết liên quan đến bảo vệ quyền của các nhóm này.

- Việt Nam đã tham gia tích cực vào các hoạt động của HĐNQ LHQ, phản ánh quan điểm và chia sẻ kinh nghiệm của mình về các vấn đề quan trọng liên quan đến quyền con người. Việt Nam đã đóng vai trò chủ đạo trong việc đưa ra và thúc đẩy các sáng kiến và nghị quyết quan trọng của HĐNQ LHQ, như Nghị quyết về quyền con người trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, Nghị quyết về quyền con người và môi trường, Nghị quyết về quyền con người và chuyển đổi số, Nghị quyết về quyền con người và chính sách thuốc phiện. Việt Nam cũng đã đồng chủ trì các sự kiện bên lề về các chủ đề như bảo vệ quyền con người trong thời đại số, bảo đảm quyền con người trong hoạt động doanh nghiệp, bảo vệ quyền con người trong các tình huống khẩn cấp nhân đạo.

- Việt Nam cũng đã thực hiện nghiêm túc các cam kết và nghĩa vụ quốc tế về quyền con người, đặc biệt là việc tham gia Rà soát định kỳ phổ quát (UPR) lần thứ ba vào tháng 1 năm 2024. Việt Nam đã trình bày báo cáo quốc gia về tình hình quyền con người trong nước, nhận được nhiều lời khen ngợi và gợi ý từ các quốc gia khác. Việt Nam đã chấp nhận 241 trong tổng số 291 khuyến nghị của UPR, thể hiện sự cởi mở, hợp tác và cam kết cải thiện quyền con người trong nước.


 

Thứ Ba, 24 tháng 10, 2023

Không thể xuyên tạc việc đảm bảo quyền tự do tại Việt Nam

 


Lâu nay, một số tổ chức nhân quyền quốc tế, như UN Watch, Human Rights Foundation và Trung tâm Nhân quyền Raoul Wallenberg, đã có những luận điệu xuyên tạc, vu cáo Việt Nam đàn áp tự do ngôn luận, bắt giữ người bất đồng chính kiến. Những luận điệu này hoàn toàn sai lệch, không phản ánh đúng thực tế của Việt Nam. Chúng chỉ là những lời nói dối, những lời vu khống, nhằm chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Để phản bác những luận điệu này, chúng ta cần làm rõ những điểm sau:

- Việt Nam coi trọng việc bảo đảm quyền con người, coi đó là mục tiêu, động lực và thước đo của sự phát triển xã hội. Việt Nam đã thể hiện rõ quan điểm và đường lối của mình về quyền con người trong các văn kiện của Đảng, Nhà nước, trong Hiến pháp, trong các luật, chính sách và trong thực tiễn xây dựng và phát triển đất nước. Việt Nam đã thực hiện quyền con người theo nguyên tắc toàn diện, đồng bộ, không phân biệt, không phân hóa, không đặt quyền nào cao hơn quyền nào, không đặt quyền của cá nhân trên quyền của cộng đồng, không đặt quyền của một nhóm trên quyền của toàn xã hội, không đặt quyền của một quốc gia trên quyền của các quốc gia khác.

- Việt Nam đã thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tôn giáo, tự do biểu tình, tự do hội họp, tự do kết hôn, tự do di chuyển, tự do tham gia các tổ chức xã hội theo quy định của pháp luật. Việt Nam đã tạo điều kiện cho người dân thể hiện quan điểm, ý kiến, đề xuất, phản biện, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, bầu cử, tham gia vào các hoạt động xã hội, chính trị, kinh tế, văn hóa, tôn giáo, thể thao, giải trí. Việt Nam đã tôn trọng và bảo vệ quyền của các nhà hoạt động nhân quyền, các nhà báo, các blogger, các nhà lãnh đạo tôn giáo, các nhà khoa học, các nghệ sĩ, các luật sư, các nhà giáo, các sinh viên, các công nhân, các nông dân, các dân tộc thiểu số, các phụ nữ, các trẻ em, các người khuyết tật, các người di cư, các người đồng tính, liên tục, song tính, chuyển giới, miễn là họ tuân thủ pháp luật và không lợi dụng quyền của mình để vi phạm quyền của người khác, gây mất ổn định, an ninh, trật tự xã hội, xâm phạm đến lợi ích quốc gia. Việt Nam đã xử lý nghiêm minh, công bằng, theo pháp luật đối với những đối tượng có hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật, lợi dụng quyền con người để chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

- Việt Nam đã tham gia tích cực vào các hoạt động của HĐNQ LHQ, phản ánh quan điểm và chia sẻ kinh nghiệm của mình về các vấn đề quan trọng liên quan đến quyền con người. Việt Nam đã đóng vai trò chủ đạo trong việc đưa ra và thúc đẩy các sáng kiến và nghị quyết quan trọng của HĐNQ LHQ, như Nghị quyết về quyền con người trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, Nghị quyết về quyền con người và môi trường, Nghị quyết về quyền con người và chuyển đổi số, Nghị quyết về quyền con người và chính sách thuốc phiện. Việt Nam cũng đã đồng chủ trì các sự kiện bên lề về các chủ đề như bảo vệ quyền con người trong thời đại số, bảo đảm quyền con người trong hoạt động doanh nghiệp, bảo vệ quyền con người trong các tình huống khẩn cấp nhân đạo.

- Việt Nam đã thực hiện nghiêm túc các cam kết và nghĩa vụ quốc tế về quyền con người, đặc biệt là việc tham gia Rà soát định kỳ phổ quát (UPR) lần thứ ba vào tháng 1 năm 2024. Việt Nam đã trình bày báo cáo quốc gia về tình hình quyền con người trong nước, nhận được nhiều lời khen ngợi và gợi ý từ các quốc gia khác. Việt Nam đã chấp nhận 241/291 khuyến nghị của UPR, bao gồm những khuyến nghị liên quan đến tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tôn giáo, tự do hội họp, tự do kết hôn, tự do di chuyển, tự do tham gia các tổ chức xã hội. Việt Nam đã thực hiện các biện pháp cụ thể để thực hiện các khuyến nghị này, như sửa đổi Luật Báo chí, Luật Tôn giáo và Tín ngưỡng, Luật Hội, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Quốc tịch, Luật Hội đồng dân tộc.

- Việt Nam cũng đã tham gia và thực hiện các công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia, như Công ước về quyền dân sự và chính trị, Công ước về quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, Công ước về loại trừ mọi hình thức phân biệt chủng tộc, Công ước về loại trừ mọi hình thức phân biệt đối với phụ nữ, Công ước về quyền của trẻ em, Công ước về quyền của người khuyết tật, Công ước về người di cư, Công ước về người di cư bị mất quốc tịch, Công ước về người di cư bị bắt cóc, Công ước về người di cư bị bạo lực, Công ước về người di cư bị buôn bán, Công ước về người di cư bị tra tấn, Công ước về người di cư bị xóa sổ. Việt Nam cũng đã hợp tác với các cơ quan quyền con người của Liên Hợp Quốc, như Văn phòng Cao ủy Nhân quyền, Cơ quan Nguồn gốc Dân tộc, Cơ quan Phòng chống Buôn người, Cơ quan Phòng chống Tra tấn, Cơ quan Phòng chống Xóa sổ, Cơ quan Phòng chống Bạo lực, Cơ quan Phòng chống Bắt cóc, Cơ quan Phòng chống Mất quốc tịch, Cơ quan Phòng chống Bạo động, Cơ quan Phòng chống Khủng bố, Cơ quan Phòng chống Tội ác Chống nhân loại.

- Việt Nam cũng đã mời các chuyên gia độc lập của Liên Hợp Quốc về quyền con người đến thăm và làm việc tại Việt Nam, như Người đặc trách về quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng, Người đặc trách về quyền tự do ngôn luận, Người đặc trách về quyền tự do hội họp, Người đặc trách về quyền tự do kết hôn, Người đặc trách về quyền tự do di chuyển, Người đặc trách về quyền tự do tham gia các tổ chức xã hội, Người đặc trách về quyền của người khuyết tật, Người đặc trách về quyền của người di cư, Người đặc trách về quyền của người đồng tính, liên tục, song tính, chuyển giới.

 

- Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong việc bảo đảm quyền con người, góp phần nâng cao đời sống, quyền lợi và hạnh phúc của nhân dân, đồng thời nâng cao uy tín và hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế. Việt Nam đã duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, đạt được nhiều tiến bộ trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Việt Nam đã nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, thông tin và truyền thông, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các dịch vụ công cộng và các cơ hội phát triển. Việt Nam đã chú trọng đến việc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nghèo và xóa đói, đảm bảo an ninh lương thực và nước sạch cho người dân. Việt Nam đã tôn trọng và bảo vệ quyền của các nhóm dễ bị tổn thương và bị bỏ lại phía sau, như phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, dân tộc thiểu số, người di cư.

Những lập luận và bằng chứng trên đã chứng minh rằng Việt Nam là một quốc gia có trách nhiệm và tôn trọng quyền con người, không hề đàn áp tự do ngôn luận, bắt giữ người bất đồng chính kiến như các tổ chức nhân quyền quốc tế vu cáo. Những luận điệu xuyên tạc của các tổ chức này không chỉ bị bác bỏ bởi Việt Nam, mà còn bị phản đối bởi nhiều quốc gia và tổ chức khác trên thế giới, như Trung Quốc, Nga, Cuba, Venezuela, Iran, Campuchia, Lào, Myanmar, Philippines, Liên minh Châu Âu, ASEAN, Liên minh Châu Phi, Liên minh Châu Mỹ Latinh và Caribe, Liên minh Châu Á - Thái Bình Dương, Liên minh Hợp tác Hồi giáo, Liên minh Phi châu - Caribe - Thái Bình Dương. Những quốc gia và tổ chức này đã công nhận và tán dương những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong việc bảo đảm quyền con người, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ và hợp tác với Việt Nam trong các hoạt động của HĐNQ LHQ. Những quốc gia và tổ chức này cũng đã chỉ trích và phản đối những hành động can thiệp, áp đặt, đánh giá một chiều, định kiến, thiếu khách quan, thiếu tôn trọng chủ quyền và quyền tự quyết của các quốc gia khác, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển, trong lĩnh vực quyền con người.

Những luận điệu xuyên tạc của các tổ chức nhân quyền quốc tế cũng không phản ánh được sự thật về tình hình quyền con người tại các quốc gia mà chúng đến từ hoặc có liên quan. Các quốc gia này, như Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức, Canada, Úc, Thụy Điển, Na Uy, Thụy Sĩ, Hà Lan, Bỉ, Đan Mạch, Phần Lan, cũng đang phải đối mặt với nhiều vấn đề nghiêm trọng về quyền con người, như bạo lực cảnh sát, phân biệt chủng tộc, bất bình đẳng xã hội, nạn đói nghèo, nạn bắt nạt trên mạng, nạn bạo hành gia đình, nạn buôn bán người, nạn khủng bố, nạn di cư bất hợp pháp, nạn xâm phạm quyền riêng tư, nạn vi phạm nhân quyền trong các cuộc can thiệp quân sự, nạn vi phạm nhân quyền trong các trại giam, nạn vi phạm nhân quyền trong đại dịch COVID-19. Những quốc gia này cũng đã bị chỉ trích và yêu cầu bởi nhiều quốc gia và tổ chức khác trên thế giới, như Trung Quốc, Nga, Iran, Triều Tiên, Syria, Venezuela, Cuba, Zimbabwe, Sudan, Somalia, Afghanistan, Iraq, Libya, Yemen, Palestine, về những sai phạm và vi phạm quyền con người của họ.

Thứ Hai, 23 tháng 10, 2023

Những luận điệu xuyên tạc lạc lõng

 


Các thành tựu về nhân quyền của Việt Nam thời gian qua đã được quốc tế ghi nhận và đánh giá cao, minh chứng là chúng ta đã được bầu vào ủy viên Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023 - 2025 với số phiếu rất cao, đó là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế với việc đảm bảo và thực thi quyền con người tại Việt Nam. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động luôn tìm mọi cách xuyên tạc, vu cáo, phủ nhận những thành tựu về bảo đảm quyền con người mà Việt Nam đã đạt được trong nhiều năm qua. Chúng dùng các luận điệu sai trái, thù địch như:

- Việt Nam vi phạm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tôn giáo, tự do biểu tình, tự do hội họp, tự do kết hôn, tự do di chuyển, tự do tham gia các tổ chức xã hội.

- Việt Nam bắt bớ, giam giữ, tra tấn, xử lý bất hợp pháp các nhà hoạt động nhân quyền, các nhà báo, các blogger, các nhà lãnh đạo tôn giáo, các nhà khoa học, các nghệ sĩ, các luật sư, các nhà giáo, các sinh viên, các công nhân, các nông dân, các dân tộc thiểu số, các phụ nữ, các trẻ em, các người khuyết tật, các người di cư, các người đồng tính, liên tục, song tính, chuyển giới.

- Việt Nam không thực hiện các cam kết và nghĩa vụ quốc tế về quyền con người, không tham gia vào các cơ chế quốc tế về quyền con người, không hợp tác với các cơ quan quyền con người của Liên Hợp Quốc, không chấp nhận các khuyến nghị của Rà soát định kỳ phổ quát (UPR), không thực hiện các quy định của các công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia.

- Việt Nam không có dân chủ, không có đa nguyên, không có pháp trị, không có nhân quyền, không có phong trào xã hội dân sự, không có đối lập chính trị, không có bầu cử tự do, công bằng, minh bạch, không có sự tham gia của người dân vào quản lý nhà nước, không có sự giám sát của dư luận đối với hoạt động của Đảng và Nhà nước.

Những luận điệu trên hoàn toàn sai lệch, xuyên tạc, không phản ánh đúng thực tế của Việt Nam. Chúng chỉ là những lời nói dối, những lời vu khống, những lời bôi nhọ, nhằm chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Để phản bác những luận điệu này, chúng ta cần làm rõ những điểm sau:

- Việt Nam coi trọng việc bảo đảm quyền con người, coi đó là mục tiêu, động lực và thước đo của sự phát triển xã hội. Việt Nam đã thể hiện rõ quan điểm và đường lối của mình về quyền con người trong các văn kiện của Đảng, Nhà nước, trong Hiến pháp, trong các luật, chính sách và trong thực tiễn xây dựng và phát triển đất nước. Việt Nam đã thực hiện quyền con người theo nguyên tắc toàn diện, đồng bộ, không phân biệt, không phân hóa, không đặt quyền nào cao hơn quyền nào, không đặt quyền của cá nhân trên quyền của cộng đồng, không đặt quyền của một nhóm trên quyền của toàn xã hội, không đặt quyền của một quốc gia trên quyền của các quốc gia khác.

- Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong việc bảo đảm quyền con người, góp phần nâng cao đời sống, quyền lợi và hạnh phúc của nhân dân, đồng thời nâng cao uy tín và hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế. Việt Nam đã duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, đạt được nhiều tiến bộ trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Việt Nam đã nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, thông tin và truyền thông, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các dịch vụ công cộng và các cơ hội phát triển. Việt Nam đã chú trọng đến việc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nghèo và xóa đói, đảm bảo an ninh lương thực và nước sạch cho người dân. Việt Nam đã tôn trọng và bảo vệ quyền của các nhóm dễ bị tổn thương và bị bỏ lại phía sau, như phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, dân tộc thiểu số, người di cư. Việt Nam đã tham gia tích cực vào các hoạt động của HĐNQ LHQ, phản ánh quan điểm và chia sẻ kinh nghiệm với các quốc gia trên thế giới.

- Việt Nam đã thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tôn giáo, tự do biểu tình, tự do hội họp, tự do kết hôn, tự do di chuyển, tự do tham gia các tổ chức xã hội theo quy định của pháp luật. Việt Nam đã tạo điều kiện cho người dân thể hiện quan điểm, ý kiến, đề xuất, phản biện, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, bầu cử, tham gia vào các hoạt động xã hội, chính trị, kinh tế, văn hóa, tôn giáo, thể thao, giải trí. Việt Nam đã tôn trọng và bảo vệ quyền của các nhà hoạt động nhân quyền, các nhà báo, các blogger, các nhà lãnh đạo tôn giáo, các nhà khoa học, các nghệ sĩ, các luật sư, các nhà giáo, các sinh viên, các công nhân, các nông dân, các dân tộc thiểu số, các phụ nữ, các trẻ em, các người khuyết tật, các người di cư, các người đồng tính, liên tục, song tính, chuyển giới, miễn là họ tuân thủ pháp luật và không lợi dụng quyền của mình để vi phạm quyền của người khác, gây mất ổn định, an ninh, trật tự xã hội, xâm phạm đến lợi ích quốc gia. Việt Nam đã xử lý nghiêm minh, công bằng, theo pháp luật đối với những đối tượng có hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật, lợi dụng quyền con người để chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

- Việt Nam có dân chủ, có pháp trị, có nhân quyền, có phong trào xã hội dân sự, có đối lập chính trị, có bầu cử tự do, công bằng, minh bạch, có sự tham gia của người dân vào quản lý nhà nước, có sự giám sát của dư luận đối với hoạt động của Đảng và Nhà nước. Việt Nam đã xây dựng nền dân chủ XHCN, trong đó dân chủ là mục tiêu, là động lực, là phương thức và là tiêu chí đánh giá sự phát triển của xã hội. Việt Nam đã thực hiện dân chủ theo nguyên tắc từ dưới lên, từ trên xuống, từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, từ cá nhân đến tập thể, từ tập thể đến cá nhân, từ cơ sở đến trung ương, từ trung ương đến cơ sở. Việt Nam đã thực hiện dân chủ theo ba nội dung cơ bản là dân chủ trong xây dựng Đảng, dân chủ trong quản lý nhà nước, dân chủ trong xã hội. Việt Nam đã thực hiện dân chủ theo ba hình thức cơ bản là dân chủ đại diện, dân chủ trực tiếp và dân chủ qua các tổ chức xã hội. Việt Nam đã thực hiện dân chủ theo ba nguyên tắc cơ bản là dân chủ có kỷ luật, kỷ luật có dân chủ và dân chủ phải tuân thủ pháp luật.


 

Thứ Năm, 19 tháng 10, 2023

Trách nhiệm của Việt Nam trong kỳ kiểm điểm định kỳ phổ quát lần thứ 3

 


Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên ký kết Tuyên ngôn Nhân quyền thế giới vào năm 1948 và là thành viên sáng lập của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc (HĐNQ LHQ) vào năm 2006. Việt Nam đã được bầu làm thành viên HĐNQ LHQ nhiệm kỳ 2023-2025 với số phiếu cao nhất trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, thể hiện sự tin tưởng và kỳ vọng của cộng đồng quốc tế đối với vai trò và đóng góp của Việt Nam trong lĩnh vực quyền con người.

Trong năm đầu tiên đảm nhiệm cương vị thành viên HĐNQ LHQ, Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Việt Nam đã tham gia tích cực vào các hoạt động của HĐNQ LHQ, phản ánh quan điểm và chia sẻ kinh nghiệm của mình về các vấn đề quan trọng liên quan đến quyền con người, như bảo vệ quyền của phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, dân tộc thiểu số, người di cư; thúc đẩy quyền phát triển, quyền tham gia, quyền an sinh xã hội, quyền môi trường; ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, dịch bệnh, chuyển đổi số; đối thoại và hợp tác với các cơ quan quyền con người của LHQ, các cơ quan quốc tế và các quốc gia khác.

Việt Nam cũng đã đóng vai trò chủ đạo trong việc đưa ra và thúc đẩy các sáng kiến và nghị quyết quan trọng của HĐNQ LHQ, như Nghị quyết về quyền con người trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, Nghị quyết về quyền con người và môi trường, Nghị quyết về quyền con người và chuyển đổi số, Nghị quyết về quyền con người và chính sách thuốc phiện. Việt Nam cũng đã đồng chủ trì các sự kiện bên lề về các chủ đề như bảo vệ quyền con người trong thời đại số, bảo đảm quyền con người trong hoạt động doanh nghiệp, bảo vệ quyền con người trong các tình huống khẩn cấp nhân đạo.

Ngoài ra, Việt Nam cũng đã thực hiện nghiêm túc các cam kết và nghĩa vụ quốc tế về quyền con người, đặc biệt là việc tham gia Rà soát định kỳ phổ quát (UPR) lần thứ ba vào tháng 1 năm 2024. Việt Nam đã trình bày báo cáo quốc gia về tình hình quyền con người trong nước, nhận được nhiều lời khen ngợi và gợi ý từ các quốc gia khác. Việt Nam đã chấp nhận 241 trong tổng số 291 khuyến nghị của UPR, thể hiện sự cởi mở, hợp tác và cam kết cải thiện quyền con người trong nước.

Việc thực hiện các cam kết và nghĩa vụ quốc tế về quyền con người đã góp phần nâng cao uy tín và hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế, cũng như tạo điều kiện cho Việt Nam hội nhập sâu rộng và phát triển bền vững. Việc thực hiện các cam kết và nghĩa vụ quốc tế về quyền con người cũng là một trong những cách thức để Việt Nam thể hiện sự tôn trọng và bảo đảm quyền con người của người dân, đặc biệt là những nhóm dễ bị tổn thương và bị bỏ lại phía sau. Việc thực hiện các cam kết và nghĩa vụ quốc tế về quyền con người cũng là một trong những động lực để Việt Nam tiếp tục cải cách, đổi mới và hoàn thiện pháp luật, chính sách và thực tiễn về quyền con người trong nước.

Trong những năm tới, Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cam kết và nghĩa vụ quốc tế về quyền con người, đồng thời tăng cường hợp tác và đối thoại với các đối tác quốc tế trong lĩnh vực này. Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho hoạt động của HĐNQ LHQ, đồng thời tham gia vào các sáng kiến và nghị quyết mới nhằm thúc đẩy quyền con người trên toàn cầu. Việt Nam sẽ tiếp tục là một đối tác tin cậy và hữu nghị của cộng đồng quốc tế trong việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người.


 

Thứ Ba, 17 tháng 10, 2023

RFA lại xuyên tạc nhân quyền Việt Nam: cáo mượn oai hùm?

 


Mới đây, RFA đã giở trò “cáo mượn oai hùm”, đưa ra cái gọi là Báo cáo Kết quả Thường niên Quốc gia năm 2022 trình lên Đại Hội đồng LHQ với những thông tin sai lệch, nhận định thiếu khách quan về việc bảo đảm quyền con người tại Việt Nam. Báo cáo đó cho rằng: “Nhiều tổ chức XHDS của Việt Nam không hợp tác với các cơ chế nhân quyền LHQ vì sợ bị chính quyền Hà Nội đàn áp” và cáo buộc vô cớ rằng “chính quyền Việt Nam áp dụng luật pháp một cách tùy tiện”.

RFA nên nhớ rằng, Việt Nam không có luật nào được định nghĩa mơ hồ hay tùy tiện. Pháp luật Việt Nam đã và đang dần hoàn thiện, tiếp thu nhiều công ước, điều ước quốc tế về quyền con người, luôn bảo đảm công bằng và nghiêm minh. Tất cả các luật, đạo luật, văn bản dưới luật… của Việt Nam đều được thông qua theo quy trình chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch và có tính ràng buộc cao. Không một tổ chức, cá nhân nào có thể đứng trên pháp luật (kể cả Đảng Cộng sản Việt Nam và các đảng viên của mình). Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều bị xử lý nghiêm minh.

Ví dụ như Tội trốn thuế tại Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định rõ ràng, cụ thể về hành vi phạm tội và các dấu hiệu định khung hình phạt và mức phạt. Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách Nhà nước, đồng thời là công cụ quan trọng trong điều tiết nền kinh tế. Cũng như các các quốc gia khác trên thế giới, Việt Nam có những quy định hết sức chặt chẽ liên quan đến thuế, coi trọng các hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm trốn thuế. Công dân Việt Nam, các nhà đầu tư trực tiếp, gián tiếp nước ngoài…đều chấp hành nghiêm luật thuế của Việt Nam. Chính vì vậy, làm gì có chuyện “luật thuế ở Việt Nam vốn phức tạp và mơ hồ” như RFA bịa đặt?

Hơn nữa, một số tổ chức XHDS của Việt Nam không hợp tác với các cơ chế nhân quyền LHQ không phải do sợ bị chính quyền Hà Nội đàn áp, bắt giữ tuỳ tiện mà không đủ tư cách để hợp tác với các tổ chức nhân quyền LHQ. Tổ chức XHDS phải đóng vai trò xây dựng cộng đồng, trợ giúp Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; bảo đảm thực thi dân chủ, nhân quyền; góp phần tích cực vào thúc đẩy dân chủ hóa và xây dựng nhà nước pháp quyền, phát triển các lĩnh vực giáo dục, y tế… Các tổ chức này hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự bảo đảm kinh phí, phi lợi nhuận, tuân thủ các quy định của pháp luật và tích cực phối hợp hoạt động với các cơ quan Nhà nước. Thế nhưng ngược lại, các tổ chức XHDS mà RFA cổ súy chẳng có đóng góp gì cho Nhân dân, đất nước mà lại còn chạy theo lợi ích kinh tế, trốn thuế, vi phạm pháp luật, gây phương hại đến an ninh quốc gia. Ấy thế mà còn đòi hợp tác với các cơ chế nhân quyền LHQ?! Tư cách ở chỗ nào?

Cụ thể, các đối tượng chống phá, vi phạm pháp luật mà RFA nhắc đến đó là: Hội thánh Tin lành Đấng Christ Tây Nguyên, những kẻ nhân danh “nhà hoạt động môi trường” như Đặng Đình Bách, Hoàng Thị Minh Hồng, Ngô Thị Tố Nhiên… Với những chiêu bài đội lốt tôn giáo, tổ chức phản động “Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên” lôi kéo tập trung tín đồ để gieo rắc tư tưởng dân tộc hẹp hòi, ly khai tự trị, âm mưu tập hợp lực lượng, tiến tới gây rối, biểu tình, bạo loạn. Mục đích cuối cùng là để thành lập “Nhà nước riêng”, “tôn giáo riêng” ở Tây Nguyên. Cùng với đó, nhiều năm qua Hoàng Thị Minh Hồng hay Đặng Đình Bách đều lợi dụng vỏ bọc là một người hoạt động vì môi trường để chỉ đạo các đối tượng trong tổ chức của mình tụ tập, tham gia nhiều cuộc tụ tập đông người, biểu tình bất hợp pháp ở Hà Nội, gây rối an ninh trật tự. Cũng chính vì lý do đó mà khi cơ quan chức năng của Việt Nam xử lý các đối tượng này theo quy định của pháp luật thì một số cá nhân, tổ chức thiếu thiện chí với Việt Nam, các phần tử phản động, cơ hội chính trị liền đăng đàn phản đối, xuyên tạc rằng Việt nam đàn áp những người “hoạt động vì môi trường”. Hay việc bắt giữ Ngô Thị Tố Nhiên không hề liên quan gì đến hoạt động môi trường hay nhân quyền. Đây là một vụ án hình sự thuần túy, vi phạm luật thuế của Việt Nam.

Phải nhấn mạnh rằng, nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong lĩnh vực bảo đảm quyền con người trong thời gian vừa qua đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Một trong những sự ghi nhận đó là Việt Nam nhận được tín nhiệm cao và lần thứ 2 trúng cử trở thành một trong 14 thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025 với số phiếu rất cao. Điều đó không chỉ khẳng định niềm tin của các quốc gia trong khu vực cũng như trên thế giới, mà còn cho thấy sự coi trọng của bạn bè quốc tế đối với vị thế, uy tín của Việt Nam trong các hoạt động thúc đẩy bảo đảm quyền con người trên phạm vi toàn cầu.

Thực chất, các tổ chức núp bóng tên gọi XHDS tạo ra con đường để hình thành các tổ chức, lực lượng chính trị đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam một cách công khai, hợp pháp. Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đang bóp méo, biến tướng vấn đề về XHDS, coi việc hình thành các tổ chức XHDS là bước đầu để tập hợp lực lượng, sản sinh ra các tổ chức chính trị đối lập với Đảng Cộng sản ngay trong lòng đất nước.Từ đó, hòng đưa Việt Nam đi theo con đường đa nguyên, đa đảng, xóa bỏ vai trò lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam với Nhà nước và xã hội (được thể hiện rất rõ ràng trong Điều 4, Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2013). Đây là một âm mưu, thủ đoạn nguy hiểm nhằm đánh lừa dư luận trong nước và quốc tế; cổ súy, hậu thuẫn, hỗ trợ cho số đối tượng chống đối, phá hoại công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước!

 

Dấu ấn Việt Nam trong năm đầu là thành viên Hội đồng nhân quyền LHQ

 


Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên ký kết Tuyên ngôn Nhân quyền thế giới vào năm 1948 và là thành viên sáng lập của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc (HĐNQ LHQ) vào năm 2006. Việt Nam đã được bầu làm thành viên HĐNQ LHQ nhiệm kỳ 2023-2025 với số phiếu cao nhất trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, thể hiện sự tin tưởng và kỳ vọng của cộng đồng quốc tế đối với vai trò và đóng góp của Việt Nam trong lĩnh vực quyền con người.

Trong năm đầu tiên đảm nhiệm cương vị thành viên HĐNQ LHQ, Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Việt Nam đã tham gia tích cực vào các hoạt động của HĐNQ LHQ, phản ánh quan điểm và chia sẻ kinh nghiệm của mình về các vấn đề quan trọng liên quan đến quyền con người, như bảo vệ quyền của phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, dân tộc thiểu số, người di cư; thúc đẩy quyền phát triển, quyền tham gia, quyền an sinh xã hội, quyền môi trường; ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, dịch bệnh, chuyển đổi số; đối thoại và hợp tác với các cơ quan quyền con người của LHQ, các cơ quan quốc tế và các quốc gia khác.

Việt Nam cũng đã đóng vai trò chủ đạo trong việc đưa ra và thúc đẩy các sáng kiến và nghị quyết quan trọng của HĐNQ LHQ, như Nghị quyết về quyền con người trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, Nghị quyết về quyền con người và môi trường, Nghị quyết về quyền con người và chuyển đổi số, Nghị quyết về quyền con người và chính sách thuốc phiện. Việt Nam cũng đã đồng chủ trì các sự kiện bên lề về các chủ đề như bảo vệ quyền con người trong thời đại số, bảo đảm quyền con người trong hoạt động doanh nghiệp, bảo vệ quyền con người trong các tình huống khẩn cấp nhân đạo.

Ngoài ra, Việt Nam cũng đã thực hiện nghiêm túc các cam kết và nghĩa vụ quốc tế về quyền con người, đặc biệt là việc tham gia Rà soát định kỳ phổ quát (UPR) lần thứ ba vào tháng 1 năm 2024. Việt Nam đã trình bày báo cáo quốc gia về tình hình quyền con người trong nước, nhận được nhiều lời khen ngợi và gợi ý từ các quốc gia khác. Việt Nam đã chấp nhận 241 trong tổng số 291 khuyến nghị của UPR, thể hiện sự cởi mở, hợp tác và cam kết cải thiện quyền con người trong nước.

Việc đảm nhiệm cương vị thành viên HĐNQ LHQ không chỉ là một vinh dự mà còn là một trách nhiệm lớn đối với Việt Nam. Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực để đóng góp tích cực cho hoạt động của HĐNQ LHQ, đồng thời thực hiện hiệu quả các cam kết và nghĩa vụ quốc tế về quyền con người, góp phần nâng cao uy tín và hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế.


 

Thứ Năm, 12 tháng 10, 2023

Thi hành án tử hình Lê Văn Mạnh: vì sao cần duy trì án phạt này?

 


Trước thông tin tử tù Lê Văn Mạnh đã bị thi hành án từ hình vào sáng ngày 22/9/2023 sau hơn 18 năm bị giam giữ, các tổ chức chống phá, phản động ở hải ngoại ngay lập tức sử dụng sự việc này để reo rắc mối hoài nghi, kích động những người nhẹ dạ cả tin phản đối chính quyền, hệ thống pháp luật của Việt Nam. Đáng buồn hơn, nhiều nhà “dân chủ tự phong” cũng lớn tiếng khóc thuê, mượn danh kêu oan để đánh bóng tên tuổi, nỏ mồm chống phá Đảng, Nhà nước.

RFA cũng nhân cơ hội này tung ngay lên mạng xã hội bài viết: “Ân xá Quốc tế: “Thật kinh tởm” khi chính quyền Việt Nam thi hành án tử hình Lê Văn Mạnh!”. Theo đó RFA đã viện dẫn phát ngôn của một số nhân vật “té nước theo mưa” để đưa ra những nhận định hết sức chủ quan, sai lệch sự thật nhằm công kích, vu khống Việt Nam. Trong đó có bà Chiara Sangiorgio, chuyên gia về án tử hình của cái gọi là tổ chức Ân xá Quốc tế cho rằng: “Vụ án này thật đau lòng và phẫn nộ, đồng thời là một dấu hiệu đáng ngại cho thấy Việt Nam sẵn sàng coi thường hoàn toàn các biện pháp bảo vệ cơ bản nhất của thủ tục tố tụng hợp pháp, ngay cả khi mạng sống bị đe dọa” và đưa ra yêu cầu rất vô lối: “Chúng tôi phản đối án tử hình trong mọi trường hợp. Việt Nam phải dừng tất cả các vụ hành quyết như một bước quan trọng đầu tiên trước khi thiết lập lệnh cấm và tiến tới bãi bỏ như hơn 2/3 số quốc gia trên thế giới đã làm. Các quốc gia không được giết người nhân danh an toàn xã hội và án tử hình không bao giờ là giải pháp cho tội phạm”. Còn ông Phil Robertson, Phó giám đốc Phân ban Châu Á của HRW – một kẻ chuyên dùng lá bài nhân quyền để can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam đã xuyên tạc trắng trợn: “Việt Nam cố gắng che giấu sự thật rằng họ là một trong những quốc gia áp dụng nhiều án tử hình nhất ở châu Á và trên thế giới, nhưng vụ hành quyết Lê Văn Mạnh là một ví dụ nổi bật về mọi điều sai trái trong hệ thống tư pháp Việt Nam…”.

Trước hết cần lật giở lại vụ án Lê Văn Mạnh. Theo cáo trạng truy tố, vào lúc 17 giờ ngày 21/03/2005, Hoàng Thị Loan đi ra bờ sông Cầu Chày thuộc địa phận xã Yên Thịnh đi vệ sinh. Đến tối, gia đình phát hiện Loan mất tích liền tổ chức đi tìm nhưng không thấy. Đến 13 giờ ngày 22/03/2005, phát hiện xác Loan tại bờ sông Cầu Chày thuộc xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân – Thanh Hóa. Sau đó, cơ quan giám định pháp y tỉnh Thanh Hóa kết luận cháu Hoàng Thị Loan chết do bị thắt cổ, trên người nạn nhân có dấu hiệu ngạt nước, bị hiếp dâm. Ngày 20/04/2005, Lê Văn Mạnh bị bắt tại nhà (thôn 4, xã Yên Thịnh, Yên Định, Thanh Hóa) theo lệnh bắt tạm giam số 01 ngày 14/04/2005 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai do hành vi cướp tài sản và bỏ trốn (không liên quan vụ án trên). Ngày 23/04/2005, Lê Văn Mạnh từ trong trại giam gửi một bức thư cho bố, có nội dung nhận tội mình là người đã hiếp, giết cháu Loan. Cơ quan Công an đã thu giữ bức thư này và tiến hành điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an đã có đủ cơ sở kết luận Lê Văn Mạnh có hành vi giết người, hiếp dâm và cướp tài sản đối với nạn nhân Hoàng Thị Loan. Ngày 29/07/2005, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa xét xử sơ thẩm, ra bản án kết án tử hình Lê Văn Mạnh với 3 tội danh “Giết người”, “Hiếp dâm trẻ em” và “Cướp tài sản”. Ngày 27/10/2005, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm hủy bỏ bản án sơ thẩm về tội danh “Giết người” và “Hiếp dâm trẻ em” với Lê Văn Mạnh, giao Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa tiến hành tố tụng lại từ giai đoạn điều tra. Ngày 29/7/2008, Tòa sơ thẩm TAND tỉnh Thanh Hóa vẫn kết án tử hình đối với Lê Văn Mạnh về tội “giết người” và “hiếp dâm trẻ em”. Và ngày 25/11/2008, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội xử y án tử hình. Vụ án đã trải qua 6 phiên tòa xét xử và một phiên giám đốc thẩm. Tất cả các phiên tòa đều xét xử công khai, đúng quy trình và tuân thủ đúng pháp luật. Tóm tắt như vậy để thấy vụ án hình sự do Lê Văn Mạnh bị cáo buộc là chủ mưu đã trải qua đầy đủ các phiên toà theo luật định. Tuy nhiên, từ đó đến nay, và gia đình Lê Văn Mạnh vẫn liên tục kêu oan, mặc dù không đưa ra được các chứng cớ, tình tiết mới có sức thuyết phục, làm thay đổi bản chất sự việc.

Như thông lệ, bất cứ sự kiện, vụ việc gì được dư luận quan tâm, nhất là có dính dáng đến chính quyền, pháp luật là ngay lập tức các tổ chức khủng bố cùng bè lũ chống phá ở hải ngoại như tận dụng triệt để. Lướt qua nội dung đủ thấy việc “kêu oan” cho tử tù Lê Văn Mạnh chỉ là cái cớ để bọn chúng chĩa mùi dùi công kích vào chính quyền, hệ thống pháp luật, lực lượng công an của Việt Nam để thực thi mưu đồ chính trị đê hèn quen thuộc. Giọng lưỡi, tâm của đám chống phá, phản động không mấy ai còn lạ, đáng tiếc là một số thành phần thiếu hiểu biết và có vấn đề về nhận thức, kể cả những đói tượng khác áo trí thức, dân chủ… cũng u mê, hoà mình với đám cặn bã bằng những lời lẽ rất hàm hồ, quy chụp. Trong những ngày này tài khoản Facebook mang tên Tiến sỹ Nguyễn Xuân Diện đã liên tiếp đăng tải các nội dung bài viết với nội dung “kêu oan” cho tử tù. Riêng “nhà dân chủ” rởm Thái Hạo có liền hai bài viết: “Giang hồ và tử tù” và “Thăm mộ tử tù Lê Văn Mạnh”…

Về luận điệu rêu rao rằng: “Chúng tôi phản đối án tử hình trong mọi trường hợp. Việt Nam phải dừng tất cả các vụ hành quyết như một bước quan trọng đầu tiên trước khi thiết lập lệnh cấm và tiến tới bãi bỏ như hơn 2/3 số quốc gia trên thế giới đã làm” mà RFA đăng tải thì cũng thấy cần nói rằng: Mạng sống của con người là vô cùng quý, ai cũng thấy rõ điều này. Tuy nhiên khi bày tỏ cảm nghĩ về án tử hình, người thường có vẻ như quá từ bi hỉ xả khi nghĩ tới nỗi đau của những kẻ tử tù. Vậy thì mạng sống của những người bị chúng cướp mất thì sao? Rồi còn rất nhiều hậu quả khác nữa như con mất cha, vợ mất chồng, một gia đình đang sống yên lành bỗng nhiên bị mất thành viên… Vua Minh Mạng nói rằng thà giết một người để những kẻ khác sợ mà không phạm tội còn hơn để tội phạm tràn lan, bởi sau đó số người thiệt mạng vì bị côn đồ giết còn nhiều hơn. Ứng cử viên Tổng thống Mỹ năm 1988, ông Michael Dukakis đã lấy chiêu bài bãi bỏ án tử hình để tranh cử. Nhưng khi bị hỏi rằng giả sử có một cô gái bị hãm hiếp, cướp của rồi bị giết chết thì ông có yêu cầu xử tử kẻ phạm tội hay không, thì chính ông Dukakis đã không trả lời được. Chúng ta không thể lấy ví dụ nước này hay nước kia bỏ án tử hình rồi làm theo, vì mỗi quốc gia có đặc điểm văn hóa – xã hội và lịch sử riêng. Đúng là đã có những kẻ bị tử hình do mù quáng, mất lý trí, nhưng án tử hình sẽ làm cho những người khác phải suy nghĩ cẩn thận trước khi hành động. Đó cũng là những tội ác trời không dung, đất không tha, nó đã hủy hoại cuộc sống cũng như thân thể con người, làm cho họ sống mà cũng như chết. Cũng cần nói thêm, hàng năm nhà nước Việt Nam đều có ân giảm án tử hình. Năm 2023, ngày 30/8/2023 Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã quyết định ân giảm từ hình phạt từ hình xuống tù chung thân cho 11 bị án. Đây không phải lần đầu tiên Chủ tịch nước ra quyết định ân giảm án tử cho các bị án. Trong năm 2022, Chủ tịch nước 2 lần ra quyết định ân giảm từ án tử hình xuống chung thân cho 31 trường hợp, gồm 4 bị án là người nước ngoài.

Cần khẳng định, việc áp dụng án tử hình thuộc về chủ quyền quốc gia về tư pháp hình sự, hiện vẫn là thực tiễn trong áp dụng pháp luật ở nhiều quốc gia trên thế giới. Việc dừng hay bỏ án tử hình cũng được quy định trong các điều ước quốc tế cơ bản về quyền con người mà Việt Nam là thành viên. Ở Việt Nam, việc tuyên phạt và thi hành án tử hình chỉ áp dụng với một số tội danh đặc biệt nghiêm trọng, phù hợp với Công ước về các quyền dân sự, chính trị. Gần đây nhất, bộ luật Hình sự 2015 đã tiếp tục bỏ án tử hình ở 8 tội danh và quy định người dưới 18 tuổi, phụ nữ có thai, phụ nữ nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người trên 75 tuổi khi phạm tội sẽ không bị áp dụng mức án này. Vì vậy không thể lợi dụng việc tử hình đối với một số kẻ phạm những tội ác nghiêm trọng để xuyên tạc, chống phá nhà nước Việt Nam như những gì mà RFA đang rêu rao trong bài viết trên.

 

Thứ Ba, 10 tháng 10, 2023

Việt Nam có “hành quyết tùy tiện”, “bất chấp công luận”?

 


Ngày 27/9/2023, VOA Tiếng Việt đã có bài viết: “Hành quyết ‘tùy tiện’ Lê Văn Mạnh: Vì sao Việt Nam thi hành án tử tù bất chấp công luận”,  dẫn lời của gã luật sư vừa đào tẩu sang Mỹ Đặng Đình Mạnh, cho rằng “việc Việt Nam đưa ông Mạnh ra hành quyết chỉ hơn một tuần sau chuyến thăm của Tổng thống Biden cho thấy Việt Nam không sợ bị chỉ trích về vấn đề nhân quyền, vốn là một trụ cột trong chính sách ngoại giao quốc tế của Chính quyền Biden” và “chính quyền Việt Nam đang “dùng một phép thử” để xem dư luận phản ứng như thế nào.”

Trước hết cần lật giờ lại vụ án Lê Văn Mạnh. Gần 15 năm, xét xử bị cáo Lê Văn Mạnh (SN 1982, ngụ thô 4, xã Yên Thịnh, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa), với bản án tuyên cùng ngày là hình phạt chung: tử hình với 3 tội danh “Giết người”, “Hiếp dâm trẻ em” và “Cướp tài sản”. Theo cáo trạng số 81/KSND-P1 của Viện KSND tỉnh Thanh Hóa ngày 4/7/2005, vào khoảng 17 giờ ngày 21/3/2005, trong lúc đi tìm trâu ở bờ sông cầu Chày (thuộc thôn 4, xã Yên Thịnh, huyện Yên Định), Lê Văn Mạnh thấy cháu Hoàng Thị Loan (SN 1991), ngụ cùng thôn đang đi vệ sinh, nên đã nảy sinh ý định hiếp dâm cháu Loan. Do cháu Loan chống cự, nên Mạnh đã túm tóc, đập đầu Loan nhiều lần xuống đất làm cháu bị ngất, nằm bất động. Sau đó, Mạnh mang xác cháu Loan lội qua sông cầu Chày bỏ vào bụi cây rậm rạp ở bờ sông thuộc xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) nhằm dấu xác. Tại đây, Mạnh đã xé quần, áo của của cháu Loan làm dây quấn thắt vào cổ nạn nhân nhằm để mọi người nghĩ rằng cháu Loan tự buộc cổ mình tự sát; Mạnh còn dùng đất sét nhét vào âm hộ nạn nhân để che đậy hành vi hiếp dâm của mình. Thực hiện xong hành vi phạm tội, Mạnh về nhà nhà tắm rửa, thay quần áo. Tối cùng ngày, không thấy con gái về, nên ông Hoàng Văn Hồng (bố cháu Loan) đã cùng người nhà tổ chức đi tìm con nhưng không thấy. Đến trưa ngày 22/3/2005, người dân phát hiện xác cháu Loan ở bờ sông cầu Chày, phía bên xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân. Kết quả giám định pháp y ngày 30/3/2005 cho thấy cháu Loan “chết ngạt do thắt cổ, trên nạn nhân có bị ngạt nước, có bị hiếp dâm”.

Cũng theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Thanh Hóa thì trước đó, vào ngày 7/3/2003, khi đang làm ăn ở miền Nam, Lê Văn Mạnh đã cùng với Bùi Ngọc Du (người cùng quê) cướp một chiếc xe máy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Sau khi gây án, Du bị bắt và bị tuyên phạt 11 năm tù. Còn Mạnh bỏ trốn về quê và bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố bị can, phát lệnh truy nã.

Ngày 20/4/2005, Lê Văn Mạnh bị bắt để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”. Đến ngày 23/4/2005, từ trong trại giam, Mạnh gửi một bức thư cho cha, nhận mình là người đã hiếp, giết cháu Loan. Từ đó, cơ quan công an đã điều tra và kết luận Mạnh có hành vi “Giết người”, “Hiếp dâm” và “Cướp tài sản”. Hai vụ án trên sau đó được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định nhập lại, chuyển Viện KSND tỉnh Thanh Hóa truy tố bị cáo Lê Văn Mạnh về các tội “giết người; hiếp dâm trẻ em và cướp tài sản”. Ngày 29/7/2005, TAND tỉnh Thanh Hóa xét xử sơ thẩm, kết án tử hình Lê Văn Mạnh với 3 tội danh trên. Ngày 27/10/2005, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm và hủy bản án sơ thẩm. Đến ngày 25/11/2008, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội xử y án tử hình.Được biết, từ năm 2005 đến 2008, vụ án này đã trải qua tổng cộng 7 phiên tòa, gồm 3 lần xét xử sơ thẩm, 3 lần xét xử phúc thẩm và 1 lần giám đốc thẩm.

Từ lúc xảy ra vụ án đến nay, gia đình tử tù liên tục gửi đơn kháng cáo và kêu oan. Trong suốt quá trình, cơ quan điều tra cũng đã tiến hành rà soát vụ án với mục đích không làm oan người vô tội và bỏ lọt tội phạm. Theo ông Lê Hữu Thể, phó viện trưởng Viện KSND tối cao cho biết việc gia đình Lê Văn Mạnh kêu oan như vậy cần phải được xem xét vì bản án tử hình là nặng nề với tất cả mọi người nên phải kiểm tra, thẩm tra lại, tránh để oan sai người vô tội và nếu đúng thì khi thi hành án cũng được dư luận đồng tình. Hơn hết, việc gia đình tử tù kêu oan là diễn biến tâm lý, hành động bình thường để cứu con. Tuy nhiên, bằng tất cả những chứng cứ hiện hữu cùng với việc cơ quan chức năng đã cố gắng xem xét toàn bộ vụ án đúng với quy trình, quy định pháp luật đều chứng minh được tử tù Lê Văn Mạnh đúng người, đúng tội. Tuy nhiên, việc các tổ chức nước ngoài cùng các cá nhân liên tục lợi dụng vụ việc, kích động người thân của tử tù cũng như những người dân trên mạng xã hội là hành động có chủ đích khiến dư luận hoang mang, dễ gây hiểu lầm và hoài nghi về tính công bằng của nền tư pháp Việt Nam. Từ đó khiến dư luận nảy sinh sự thiếu tin tưởng, dẫn đến những hành động quá khích gây nên những hệ quả đáng tiếc. Vì thế, người dân cần hết sức tỉnh táo trước những chiêu bài kích động như trên.

 Thứ hai, không thể gắn chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Joe Biden với cái gọi là “tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Trên một số trang có trích câu phát biểu của Tổng thống Mỹ là “Tôi cũng đã nêu tầm quan trọng của việc tôn trọng nhân quyền là ưu tiên hàng đầu của cả chính quyền của tôi và của người dân Mỹ. Và chúng tôi sẽ tiếp tục đối thoại thẳng thắn về lĩnh vực này”. Một câu nói ngắn trong hàng nghìn câu mà Tổng Thống Mỹ phát biểu và báo chí Việt Nam có đề cập, không quá quan trọng với cả nội dung chuyến đi. Hơn nữa câu nói này có thể nói với cả thế giới. Bở lẽ, lâu nay vấn đề “nhân quyền” của Mỹ vẫn được chính quyền xem là thứ vũ khí để can thiệp vào công việc nội bộ của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Thiết nghĩ, Tổng thống Hoa Kỳ sẽ không quá quan tâm đến một việc mà chưa chắc chắn hoặc chỉ nghe qua báo cáo mặc định đầy định kiến từ trước. Ông cũng không hy sinh mối quan hệ đang tốt đẹp giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Nếu có ông đã chẳng đến! Và chắc chắn ông cũng chẳng quan tâm đến một nhóm người bất đồng chính kiến hay vi phạm pháp luật Việt Nam để đón chúng qua Hoa Kỳ (hay còn gọi là Mỹ).

Tôn trọng thể chế chính trị, ủng hộ một nước Việt Nam mạnh, độc lập, thịnh vượng và tự cường là quan điểm của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã đưa ra. Mỹ là một quốc gia độc lập, nên Việt Nam không can thiệp, áp đặt suy nghĩ hay ủng hộ quan điểm của họ. Tương tự đối với Việt Nam và bất kỳ quốc gia nào cũng thế. Chính vì vậy việc xử lý một đối tượng vi phạm pháp luật là một việc làm bình thường ở mọi quốc gia cũng như Việt Nam, nó không là “một phép thử” nào ở đây, VOV và Đặng Đình Mạnh hãy nhớ nhé.

 

Thứ Hai, 9 tháng 10, 2023

Những cái loa nhân danh “bảo vệ môi trường” để can thiệp nội bộ Việt Nam

 


Phiên toà xét xử sơ thẩm bị cáo Hoàng Thị Minh Hồng về tội trốn thuế (theo quy định tại Khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015) đã khép lại với mức án 3 năm tù dành cho bị cáo. Sẽ chẳng có gì phải bàn thêm nếu không có chuyện sau phiên tòa, một số trang mạng như: VOA tiếng Việt; BBC News tiếng Việt; Đài RFA; RFI… liên tục đăng phát ý kiến của các tổ chức nhân quyền quốc tế tỏ ra nghi ngờ việc bà Hoàng Thị Minh Hồng bị cáo buộc về tội “trốn thuế”; tỏ rõ thái độ che chắn, bênh vực và đòi trả tự do ngay lập tức cho “nhà hoạt động môi trường” này. Các trang mạng trên còn dẫn lời một số “chuyên gia” nhân quyền cho rằng vụ bắt giữ, xét xử bà Hoàng Thị Minh Hồng và các vụ bắt giữ những năm gần đây là “một phần của chiến dịch đàn áp các nhóm xã hội dân sự… của Đảng Cộng sản Việt Nam”…

Cần phải khẳng định ngay rằng, bản án dành cho Hoàng Thị Minh Hồng là đúng người, đúng tội, thể hiện sự công bằng, nghiêm minh của pháp luật. Theo cáo trạng, bà Hoàng Thị Minh Hồng là Giám đốc Trung tâm Hành động và liên kết vì môi trường và phát triển (Change). Quá trình hoạt động, từ năm 2012 – 2022, trung tâm Change phát sinh doanh thu hơn 69 tỷ đồng. Với vai trò giám đốc, bị cáo Hoàng Thị Minh Hồng đã chỉ đạo nhân viên thuộc quyền không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, không thực hiện đầy đủ thủ tục về kế toán, hóa đơn, chứng từ… nhằm trốn thuế hơn 6,7 tỷ đồng… Trước tòa, bị cáo Hoàng Thị Minh Hồng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và xin được hưởng lượng khoan hồng. Mọi tình tiết liên qua đến vụ án đã rõ như ban ngày, ấy vậy mà một vài tổ chức nhân quyền quốc tế tỏ ra hoài nghi về tội “trốn thuế” đối với bị cáo Hoàng Thị Minh Hồng. Đây là một sự hoài nghi hoàn toàn vô căn cứ, không có cơ sở và nhằm mưu đồ xấu, gây phương hại cho xã hội.

Việc bắt giữ, điều tra, xét xử đối với công dân vi phạm pháp luật là công việc nội bộ của Việt Nam. Các tổ chức, cá nhân nào đứng ra bênh vực và đòi trả tự do ngay lập tức cho “nhà hoạt động môi trường” Hoàng Thị Minh Hồng là hành động can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Việc làm ấy vừa vi phạm nghiêm trọng công ước, vừa trái nguyên tắc quốc tế về cấm can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác. Pháp luật Nhà nước Việt Nam cũng quy định rõ các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam và thành viên của những cơ quan đó phải: Tôn trọng pháp luật và phong tục, tập quán của Việt Nam; không can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Từ tội “trốn thuế” một số đối tượng thuộc các tổ chức nhân quyền quốc tế lại xảo biện cho rằng đó là “bắt giữ nhà hoạt động khí hậu”, “nhà hoạt động môi trường”… là không đúng với bản chất của vụ án, cố tình bóp méo, xuyên tạc trắng trợn sự thật, suy diễn, dựng chuyện vu cáo Nhà nước Việt Nam bỏ tù các “nhà hoạt động môi trường…”

Bảo vệ môi trường sống và sức khỏe nhân dân luôn là vấn đề được Đảng và Nhà nước Việt Nam rất quan tâm. Việt Nam luôn khẳng định mạnh mẽ cam kết của mình trong bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển xanh và bền vững. Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 nhấn mạnh: “Bảo vệ môi trường là điều kiện, nền tảng, yếu tố trọng tâm, tiên quyết cho phát triển kinh tế – xã hội bền vững”. Cùng với hoàn thiện hệ thống pháp luật, Nhà nước Việt Nam còn ban hành nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu xử lý kịp thời những vấn đề thực tiễn đặt ra.

Tại Việt Nam, các cá nhân, hội, tổ chức nhân dân, tổ chức phi chính phủ được bảo đảm hoạt động bình thường theo đúng quy định, đồng thời tuân thủ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành động của mình. Những tập thể, cá nhân có những đóng góp tích cực trong công tác bảo vệ môi trường đều được Nhà nước Việt Nam ghi nhận và tôn vinh. Cũng như các quốc gia trên thế giới Nhà nước Việt Nam xử lý nghiêm theo đúng các quy định của pháp luật đối với các hành vi lợi dụng danh nghĩa xã hội dân sự, bảo vệ môi trường, để gây mất trật tự xã hội, vi phạm pháp luật.

Luận điệu cho rằng việc xét xử bà Hoàng Thị Minh Hồng và các vụ bắt giữ những năm gần đây là “một phần của chiến dịch đàn áp các nhóm xã hội dân sự… của Đảng Cộng sản Việt Nam” là xuyên tạc, dựng chuyện, vu khống trắng trợn. Ở Việt Nam chẳng hề có “chiến dịch” nào cả. Đó là suy nghĩ thấp hèn, hồ đồ của những kẻ mang tâm địa xấu xa, đen tối, chuyên chống phá Việt Nam. Mục đích việc làm của họ không gì khác là khiến cho người đọc hiểu sai bản chất các vụ án, vụ việc trong thời gian qua để kiếm cớ chống phá Việt Nam. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Việt Nam đã nhiều lần khẳng định, bảo vệ môi trường là nhiệm vụ vừa phức tạp, vừa cấp bách, có tính đa ngành và liên vùng rất cao, vì vậy, cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của các cấp ủy đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước. Chính phủ Việt Nam luôn khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để mọi cá nhân, hội, nhóm, tổ chức phi chính phủ tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường góp phần phát triển bền vững đất nước theo đúng quy định của pháp luật.

Ở Việt Nam không bao giờ có chuyện bắt, giam giữ, xét xử tùy tiện các nhà bảo vệ môi trường chân chính, đúng nghĩa. Chỉ có những người lợi dụng hoạt động bảo vệ môi trường vi phạm pháp luật, phạm tội mới bị bắt, giam giữ và điều tra, xét xử theo đúng quy định của pháp luật. Những tổ chức, cá nhân khoác áo “bảo vệ môi trường” để thực hiện ý đồ chính trị, dựng chuyện, vu cáo, can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam là không thể châp nhận. Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam kiên quyết, kiên trì đấu tranh lên án, bác bỏ những luận điệu, chiêu trò sai trái, đi ngược lợi ích quốc gia, dân tộc đó./.

 


Thứ Tư, 4 tháng 10, 2023

Núp bóng nhân quyền phá hoại quan hệ bang giao Việt - Mỹ?

 


Lợi dụng chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Joe Biden, trong những ngày gần đây các trang mạng Việt Tân, VOA, RFA… lại ra sức phát tán các tin bài xuyên tạc, bịa đặt chống phá quan hệ đối ngoại của Việt Nam, đòi hỏi yêu sách trả tự do cho các “tù nhân chính trị”, thay đổi quy định pháp luật… Gần đây, RFA cũng cho đăng tải bài viết: “Bốn tổ chức nhân quyền: “Hoa Kỳ sẽ chỉ hỗ trợ về quân sự nếu Việt Nam tôn trọng quyền của dân”. RFA dẫn lời Ben Swanton, đồng giám đốc của Dự án 88 – Một tổ chức chuyên chọc ngoáy tình hình nhân quyền ở Việt Nam: “Thật phẫn nộ khi Tổng thống Biden đã chọn nâng cấp quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào thời điểm nhà nước độc đảng đang tiến hành đàn áp khốc liệt đối với các nhà hoạt động, giới bất đồng chính kiến và xã hội dân sự”. Quả là một luận điệu xuyên tạc trắng trợn của Ben Swanton mà RFA đang lợ dụng để cố tình rêu rao, công kích, chống phá.

Dẫu biết rằng, các thế lực thù địch, các con buôn chính trị khoác áo dân chủ nhân quyền hết sức cay cú khi Việt Nam – Hoa Kỳ nâng cấp quan hệ song phương lên thành “Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện” nhưng “yêu cầu” Tổng thống Mỹ “sẽ chỉ hỗ trợ về kinh tế, quân sự, khoa học công nghệ cho Việt Nam khi Hà Nội cam kết tôn trọng các quyền cơ bản của người dân” thì quả là một trò quá lố!

Rõ ràng những luận điệu của cái gọi là “bốn tổ chức nhân quyền gửi thư chung đề nghị người đứng đầu Nhà Trắng quan tâm đến tình trạng nhân quyền tồi tệ ở Việt Nam và gây sức ép để buộc nhà nước độc đảng này ở Đông Nam Á tôn trọng các quyền căn bản của người dân”. Chẳng có gì mới, chỉ là sự lặp lại những luận điệu xưa cũ đánh giá phiến diện, một chiều về nhân quyền Việt Nam, nhiều vấn đề mang tính quy kết với những nội dung không trung thực, không hề có bất kỳ minh chứng hay sự khảo sát thực tiễn để đánh giá một cách khách quan, từ đó xuyên tạc, vu khống Việt Nam vi phạm nhân quyền trong bao nhiêu năm qua của các tổ chức không thân thiện với Việt Nam.

Luận điệu “Việt Nam đã lợi dụng các điều luật để bỏ tù những người bất đồng chính kiến” là sự vu khống trắng trợn. Người bất đồng chính kiến là người có những ý kiến khác, thậm chí trái với chủ trương, chính sách cụ thể của Đảng và Nhà nước. Nhưng những ý kiến này mang tính chất phản biện với mục đích, động cơ đóng góp ý kiến với Đảng, Nhà nước để nhằm xây dựng, sửa đổi chính sách và làm tốt hơn vai trò lãnh đạo, quản lý đất nước. Xin khẳng định rằng ở Việt Nam, chính quyền không bắt giữ, xét xử, buộc tội những người như vậy. Mọi người dân đều có quyền bày tỏ ý kiến, trong đó có những người có ý kiến khác, thậm chí trái với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước là việc bình thường.

Những người mà Mạng lưới Nhân quyền hay một số tổ chức như RSF, AI, Freedom House… gọi là “tù nhân lương tâm” như Nguyễn Tường Thụy, Phạm Chí Dũng, Lê Hữu Minh Tuấn, Nguyễn Thúy Hạnh, Phạm Đoan Trang, Lê Trọng Hùng, Đoàn Kiên Giang, Nguyễn Phước Trung Bảo, Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư, Nguyễn Văn Hóa, Nguyễn Lân Thắng… thì thực tế, đây là những đối tượng lợi dụng quyền tự do ngôn luận, báo chí, sử dụng mạng xã hội xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự xã hội, cổ súy tuyên truyền chống phá đất nước. Hằng năm, mạng lưới Nhân quyền Việt Nam còn đưa ra cái gọi là “Giải thưởng Nhân quyền” để “vinh danh” những thành phần vi phạm pháp luật, chống phá đã bị các cơ quan chức năng bắt và xử lý.

Cần khẳng định rằng, tại Việt Nam mọi cá nhân, tổ chức mà vi phạm pháp luật Việt Nam thì lẽ dĩ nhiên phải chịu những hình thức xử lý của pháp luật Việt Nam, và đó cũng chính là minh chứng trong việc bảo đảm sự bình đẳng về quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức. Chúng ta đã biết rõ, Với danh nghĩa “tù nhân lương tâm”, các cá nhân, tổ chức chống phá hy vọng đối tượng vi phạm pháp luật ở trong tù yên tâm và đã được sự “cưu mang”, “thương hại” từ bên ngoài. Thậm chí, có kẻ lợi dụng cái mũ “tù nhân lương tâm” để tạo danh tiếng, điểm nóng, khuếch trương “thương hiệu”, thu hút tài trợ từ các tổ chức chống đối, phản động bên ngoài như trường hợp Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Cù Huy Hà Vũ… Đồng thời, cũng qua chiêu bài “tù nhân lương tâm”, các đối tượng chống đối tạo cơ hội, tạo cái cớ cho những thế lực nước ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, gây sức ép với chính quyền, xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, tiến tới gây bất ổn định tình hình an ninh, trật tự ở Việt Nam, dần dần thực hiện cách mạng màu chuyển hoá chế độ chính trị ở nước ta.

Mục đích của cái danh “tù nhân lương tâm” là cổ súy, bảo vệ cho những hành vi xem thường luật pháp, gây rối xã hội, chống phá chế độ, xâm phạm an ninh quốc gia, từ đó tạo thêm vây cánh và nhân rộng “chân rết” phục vụ cho những hành động chống phá Việt Nam thông qua các vấn đề về tự do, tôn giáo và nhân quyền. 

Nói cách khác, “tù nhân lương tâm” thực chất chỉ là một món hàng để đem ra trao đổi và mua chuộc, một thứ công cụ để đánh lừa dư luận. Tiếc rằng, trong dư luận vẫn còn không ít người nhận thức đơn giản, cả tin trước những luận điệu sai sự thật mà những kẻ mang mác “tù nhân lương tâm” nhưng thực chất lại đang bán rẻ lợi ích của quốc gia, dân tộc cố tình dựng lên.

Cần biết rằng, ở Việt Nam hay bất kỳ quốc gia nào, những đối tượng vi phạm pháp luật đều phải được xử lý nghiêm minh. Và cũng khẳng định rõ ràng rằng, hoàn toàn không có chuyện bắt hay xử lý những đối tượng vi phạm pháp luật nay lại bị coi là “gia tăng đàn áp nhân quyền” như những luận điệu mà các cá nhân, tổ chức trên đưa ra. Càng không phải là lý do để “yêu cầu” Tổng thống Mỹ hay các nhà lãnh đạo khác trên thế giới can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Thiết nghĩ RFA hãy thôi bày trò núp bóng “nhân quyền” để ngáng trở quan hệ Việt – Mỹ, cổ súy cho những hành vi phạm pháp luật; hãy cẩn trọng khi bình luận, phân tích hoặc phát tán, đăng tải những thông tin, bài viết về những đề liên quan tới Việt Nam, bởi nếu không thì RFA vẫn chỉ luôn là một kênh thông tin phản động, xuyên tạc, chống phá Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam mà thôi.

 

Thứ Ba, 3 tháng 10, 2023

Lạm bàn chuyện “Tổng thống Biden không nên bỏ qua cuộc khủng hoảng nhân quyền ở Việt Nam”!?!

 


Một trong những tiếng nói lạc lõng nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ là bài viết tung trên mạng xã hội với tiêu đề hết sức xuyên tạc: “Tổng thống Biden không nên bỏ qua cuộc khủng hoảng nhân quyền ở Việt Nam” được cho là của bà Carolyn Nash – Giám đốc Vận động Châu Á thuộc Tổ chức Ân xá Quốc tế Hoa Kỳ do Ba Sàm – một kẻ khoác áo dân chủ nhân quyền đã từng nhiều lần ra tù vào tội vì những hành vi chống phá đất nước lược dịch. Theo bài viết này thì bà Carolyn Nash cho rằng: “Nếu mối quan hệ đối tác được nâng cao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam nhằm mang lại lợi ích cho người dân hai nước – không chỉ cho những người phục vụ trong chính phủ của họ – thì cả hai chính quyền phải thực hiện những cải cách mang tính hệ thống nhằm tăng cường bảo vệ nhân quyền”. Chưa hết, bà này còn lớn tiếng: “Chính quyền Biden rõ ràng đang gạt nhân quyền sang một bên để thúc đẩy quan hệ đối tác với các chính phủ mà họ coi là quan trọng về mặt chiến lược – đồng thời gửi thông điệp rằng Hoa Kỳ sẵn sàng chấp nhận những thất bại trắng trợn trong việc bảo vệ và duy trì nhân quyền”. Rõ ràng đây là những phát biểu không chỉ lố bịch mà còn vô cùng kệch cỡm của những kẻ có tư duy hồ đồ và thiển cận về chính trị. Bởi lẽ, chính Tổng thống Biden đã khẳng định với hãng tin Mỹ AP rằng: “Chuyến thăm này cho thấy mối quan hệ ngày càng gắn kết giữa Mỹ và Việt Nam. Đây là một phần trong nỗ lực nhằm mang lại ổn định toàn cầu thông qua việc xây dựng mối quan hệ của Mỹ với các đối tác khắp châu Á”. Và không chỉ có Tổng thống Biden, mà rất nhiều chính trị gia, học giả của các nước và truyền thông quốc tế đã có những đánh giá tích cực về chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tới Việt Nam và việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Tại Washington, Văn phòng của Thượng nghị sĩ Jeff Merkley và Thượng nghị sĩ Van Hollen của Đảng Dân chủ đã ra tuyên bố chung chào mừng sự kiện Việt Nam và Hoa Kỳ thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Tuyên bố cho rằng, việc nâng cấp quan hệ song phương là cơ hội để mở rộng đầu tư, bao gồm lĩnh vực công nghệ hiện đại và năng lượng xanh, vì lợi ích của cả hai quốc gia. Những kẻ thích chơi “lá bài nhân quyền” cần nhớ, định nghĩa nhân quyền do Liên hợp quốc quy định khá đơn giản, đó là đảm bảo quyền của con người, con người có một cuộc sống ấm no, tự do và hạnh phúc. Mỗi quốc gia có thể hiểu khác nhau nhưng đó là điểm cơ bản và không ai có thể áp đặt quan điểm, suy nghĩ của mình lên người khác, quốc gia khác. Và mỗi quốc gia dù thể chế chính trị nào cũng đều có hệ thống pháp luật để quản lý. Công dân hay bất kỳ ai cũng đều phải tuân thủ. Hiểu một cách dễ hiểu, đơn giản là quyền tự do của con người không thể giống như bản năng tự nhiên mà không vi phạm quy định của pháp luật. Trong một thế giới phẳng như hiện nay, không gì là có thể giấu được. Trước đây, nhiều người vẫn rêu rao rằng, nước Mỹ có nhiều quyền tự do, là một đất nước phồn vinh với nhiều cơ hội cũng như phúc lợi xã hội tốt cho một cuộc sống an toàn, tốt đẹp và công bằng. Hệ thống giáo dục, y tế hàng đầu…vv.. Thế nhưng mạng xã hội của chính những người Việt Kiều Mỹ đã cho thấy, hàng nghìn người vô gia cư la liệt ngoài đường, có những khu ổ chuột bẩn thỉu nhếch nhác đầy rác rưởi, kẻ nghiện ngập khắp nơi, sẵn sàng đấu súng, xả súng hàng loạt …

Nếu đã tự do thì luật pháp để làm gì? Nếu đã tự do thì có thể đi vệ sinh ngoài đường, có thể lái xe bất chấp quy định, hút chích ma tuý, có thể xả súng vô tội vạ hay sao? Nếu đã tự do thì làm sao có những toà án xử người vi phạm giao thông chỉ vì rẽ không đúng nơi, đúng chỗ hoặc quá tốc độ hay hàng xóm làm ồn cũng có thể gọi cảnh sát?. Nếu đó là dân chủ hay quyền tự do của con người thì cũng là suy nghĩ của họ, đừng áp đặt lên bất kỳ một quốc gia nào khác. Ở Việt Nam có hệ thống luật pháp, bất kỳ ai đều phải tuân thủ. Ở Việt Nam, người dân hay công dân toàn thế giới đến du lịch, định cư, làm việc đều không bàn đến nhân quyền vì họ được đảm bảo quyền con người, được tự do!

Những nhóm người vi phạm pháp luật ở nhiều lĩnh vực tại Việt Nam bị bắt nhưng đã được các đối tượng thù địch rêu rao là “tù nhân chính trị”, “tù nhân lương tâm”, đàn áp quyền con người. Những lời lẽ xuyên tạc ấy đã không đúng sự thật mà theo kiểu “không ưa thì dưa có dòi”. Châm ngôn đã có câu “một nửa cái bánh mình vẫn là một nửa cái bánh mì” có thể hiểu rằng sự thật không phải nằm ở một chi tiết.

Trên một số trang có trích câu phát biểu của Tổng thống Mỹ là “I also raised the importance of respect for human rights as a priority for both my administration and the American people. And we’ll continue to – our candid dialogue on that regard.” Dịch ra tiếng Việt tạm hiểu là “Tôi cũng đã nêu tầm quan trọng của việc tôn trọng nhân quyền là ưu tiên hàng đầu của cả chính quyền của tôi và của người dân Mỹ. Và chúng tôi sẽ tiếp tục đối thoại thẳng thắn về lĩnh vực này.”

Một câu nói ngắn trong hàng nghìn câu mà Tổng thống Mỹ phát biểu và báo chí Việt Nam có đề cập, không quá quan trọng với cả nội dung chuyến đi. Hơn nữa câu nói này có thể nói với cả thế giới. Bởi lẽ, lâu nay vấn đề “nhân quyền” của Mỹ vẫn được chính quyền xem là thứ vũ khí để can thiệp vào công việc nội bộ của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Thiết nghĩ, Tổng thống Hoa Kỳ sẽ không quá quan tâm đến một việc mà chưa chắc chắn hoặc chỉ nghe qua báo cáo mặc định đầy định kiến từ trước. Ông cũng không hy sinh mối quan hệ đang tốt đẹp giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, vì nếu có  thì ông đã chẳng đến! Và chắc chắn ông cũng chẳng quan tâm đến một nhóm người bất đồng chính kiến hay vi phạm pháp luật Việt Nam để đón chúng qua Hoa Kỳ trong khi những người vô gia cư, thất học ở nước Mỹ vẫn còn đầy rẫy. Vậy nên, chiêu bài “nhân quyền” đã lỗi thời. Chỉ những kẻ nhận thức mù quáng mới tin và dễ bị những thành phần cơ hội chính trị lèo lái sai lệch. Hãy để cho chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Joe Biden là “một chuyến thăm lịch sử”. Đừng cố tình xuyên tạc để công kích, chống phá Việt Nam nhé, Ba Sàm.

 

Thứ Sáu, 29 tháng 9, 2023

“Dân tộc bản địa” hay “thành lập khu tự trị”: khái niệm không tồn tại ở Việt Nam!

 


Ở nước ta hiện nay có hàng trăm tổ chức phi chính phủ (NGO) của nước ngoài đang hoạt động. Nhiều NGO hoạt động tốt, tài trợ và tham gia nhiều dự án về văn hóa, giáo dục, y tế và các lĩnh vực xã hội khác, nhằm góp phần phát triển kinh tế xã hội của Việt nam. Nhiều NGO có thiện chí, có thái độ ủng hộ vô tư trong hoàn cảnh các nước phát triển trên thế giới đã ngừng hoặc giảm bớt cung cấp ODA. Chúng ta hoan nghênh thái độ thiện chí, vô tư về sự giúp đỡ quý báu đó.

Tuy nhiên, bên cạnh mặt tốt của nhiều NGO thì cũng có NGO lợi dụng việc được phép hoạt động hợp pháp để xen lẫn, nhen nhóm những hoạt động bất hợp pháp như hô hào nhân dân tập hợp thành những tổ chức chống nhà nước, không phù hợp với lợi ích cơ bản, sâu xa của đất nước và nhân dân. Điều đáng phê phán ở đây là họ đã tuyên truyền, reo rắc những luận điểm xa lạ với truyền thống lịch sử của dân tộc Việt nam, như đưa ra khái niệm “dân tộc bản địa” và đòi “thành lập khu tự trị”. Đó là luận điểm trái với thực tiễn chính trị và thực tiễn đời sống xã hội của Việt nam.

Nước ta từ ngày lập nước đến nay, dân cư biến động không ngừng, từ ít dân tộc nay đã thành đa dân tộc. Hiện nay có 54 dân tộc anh em có truyền thống sống đan xen từ lâu đời. Vùng Tây Nguyên có hàng chục dân tộc sinh sống. Vùng Việt Bắc có hàng chục dân tộc sinh sống. Vùng Tây Bắc có hàng chục dân tộc sinh sống. Dân tộc thiểu số sống ở thủ đô Hà Nội, sống ở Thành phố Hồ Chí Minh không ít. Ở vùng Duyên hải Trung Bộ, từ dải đất sát biển cho đến những đỉnh cao của dãy Trường Sơn hùng vĩ cũng có nhiều dân tộc sống đan xen. Ở nước ta không có vùng nào chỉ có thuần túy đồng bào dân tộc sinh sống, không có vùng nào có dân tộc sinh sống tách biệt theo sự phân chia địa lý. Hầu hết các dân tộc đều chung Tết Nguyên đán, đều giỗ tổ chung Hùng Vương. Ngày nay tất cả các dân tộc đều thờ chủ tịch Hồ Chí Minh, đều coi như đức thánh của mình. Ngay như về mặt văn hóa, cũng không có văn hóa biệt lập theo địa lý, chẳng hạn làn điệu then không chỉ của dân tộc Tày mà trở thành làn điệu then của đồng bào Tày, Nùng, Thái. Từ lâu, điệu múa sạp cũng không chỉ giới hạn trong dân tộc Thái và vùng Tây Bắc mà đã trở thành điệu múa vui của khắp các vùng đất nước. Và, cũng từ lâu không còn tên gọi trường lớp dạy học tiếng Kinh nữa mà đã trở thành tên gọi chung là trường lớp tiếng phổ thông.

Cách đây gần 70 năm ở miền Bắc xã hội chủ nghĩa đã từng thành lập khu tự trị Việt Bắc và khu tự trị Tây Bắc, nhưng trải qua thực nghiệm cho thấy tính hình thức chủ nghĩa, phình bộ máy cồng kềnh, xa lạ với đời sống chính trị và xã hội nước ta, cho nên chỉ sau vài năm đã quyết định giải thể.

Đặc biệt, lịch sử cho thấy nước ta có bề dày đoàn kết các dân tộc, đoàn kết toàn dân để chống giặc ngoại xâm, bảo vệ tổ quốc. Đó là một truyền thống vô cùng quý báu, không có gì có thể tách biệt đời sống chính trị, văn hóa, xã hội của các dân tộc trong quốc gia đa dân tộc như nước ta. Việc kích động, kêu gọi “thành lập khu tự trị” chỉ là thủ đoạn chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Việc “thành lập khu tự trị” có thể phù hợp với hoàn cảnh một dân tộc khác, một quốc gia khác, nhưng hoàn toàn không phù hợp với xã hội Việt nam ta.

 

Thứ Năm, 28 tháng 9, 2023

Lạm bàn chuyện 40 tổ chức nhân danh nhân quyền kêu gọi Hoa Kỳ không hợp tác phát triển AI với Việt Nam!

 


Bất chấp quan hệ tiến bộ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ khi nâng cấp mối quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện với những cơ hội hợp tác được mở ra với biên độ rộng hơn, vẫn còn đó những cá nhân, tổ chức “lạc lõng” với tư duy “hậm hực”…. Chẳng hạn như sự việc “Gần 40 tổ chức gửi thư cho Tổng thống Mỹ Biden: “Giúp Việt Nam phát triển trí tuệ nhân tạo là sai lầm” khi Tổng thống Mỹ có chuyến đi tới Việt Nam để làm sâu rộng thêm mối quan hệ vào các ngày 10-11/9/2023 của RFA, trong đó "họ" đòi hỏi: “Chúng tôi yêu cầu Tổng thống thảo luận tình hình nhân quyền ở Việt Nam, đặc biệt là hoàn cảnh của những người bị giam giữ vì lý do tôn giáo, nhân quyền và vận động dân chủ. Cụ thể, Mỹ nên lên tiếng ủng hộ quyền tự do ngôn luận và các liên đoàn lao động độc lập ở Việt Nam, coi đó là điều kiện để nâng cấp quan hệ song phương về mặt ngoại giao”.

Rõ ràng ai cũng biết, “họ” mà RFA đang cổ súy đó là những tổ chức và thành phần luôn có thái độ hậm hực về nhiều thành tựu tốt đẹp của Việt Nam để bịa đặt trắng trợn rồi quy chụp rằng: “Nhà cầm quyền Việt Nam cần chứng tỏ rằng họ phải chịu trách nhiệm cho những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng trong nước”. Nói là các tổ chức thực tế chỉ là các nhóm người Việt ở Mỹ hoặc người Mỹ gốc Việt mang tư tưởng cực đoan và không có thông tin cũng như am hiểu về tình hình cụ thể ở đất nước Việt Nam. Họ đưa ra những luận điệu cũ rích từ vài chục năm về trước với việc lợi dụng chiêu bài dân chủ, nhân quyền đưa ra những thủ đoạn, các luận điệu để xuyên tạc, bóp méo sự thật về dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam. Đó là mục đích không hề mang tính chất xây dựng nếu không muốn nói là chống phá của những tổ chức này núp bóng “ngọn cờ dân chủ”, “nhân quyền” để xuyên tạc nền tảng tư tưởng và chế độ chính trị – xã hội tại Việt Nam.

Tung hô, cổ vũ, cường điệu hóa các giá trị dân chủ tư sản “kiểu phương Tây, tuyệt đối hóa quyền con người với luận điểm “nhân quyền cao hơn chủ quyền”, “lợi ích cá nhân cao hơn lợi ích cộng đồng, quốc gia”, tuyệt đối hóa các giá trị của quyền con người. Cùng với đó là xuyên tạc, vu cáo Việt Nam vi phạm quyền cơ bản của con người, chèn ép “những người bất đồng chính kiến”… Hàng năm, quốc hội Mỹ, EU và các nước phương Tây thông qua các dự luật, nghị quyết, báo cáo thường niên… với nội dung xuyên tạc tình hình dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền, đàn áp tôn giáo nhằm làm cho cộng đồng quốc tế hiểu không đúng tình hình trong nước, điển hình như: Báo cáo Tự do tôn giáo quốc tế của Bộ Ngoại giao Mỹ; Báo cáo tình hình nhân quyền thế giới hằng năm của Anh, Úc; Nghị quyết của Nghị viện châu Âu… Trong đó, chỉ riêng Hạ viện Mỹ hằng năm đã liên tục thông qua nhiều dự luật, nghị quyết về tình hình nhân quyền tại Việt Nam.

Thực ra, vấn đề nhân quyền là điểm nghẽn từ lâu trong quan hệ giữa Việt Nam và các nước phương Tây trong đó đặc biệt là Mỹ. Điểm nghẽn ở đây không phải là “Mỹ có nhân quyền”, “Việt Nam không có nhân quyền” mà là nhận thức của các bên về nhân quyền có sự khác biệt đáng kể. Tuy nhiên, để xây dựng và phát triển mối quan hệ lên cấp Đối tác chiến lược toàn diện, Việt Nam và Mỹ đã có những nỗ lực để xích lại gần nhau hơn trong vấn đề này. Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam – Mỹ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện có đoạn quan trọng về “thúc đẩy quyền con người”. Toàn văn như sau:

Việt Nam và Mỹ khẳng định tầm quan trọng của việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, phù hợp với hiến pháp của mỗi nước và các cam kết quốc tế. Hai nước nhất trí tiếp tục ủng hộ thúc đẩy và bảo vệ quyền con người thông qua các cơ chế đối thoại thẳng thắn, xây dựng như Đối thoại Nhân quyền, Đối thoại Lao động Việt Nam – Hoa Kỳ hàng năm, qua đó tăng cường hiểu biết lẫn nhau và giảm thiểu khác biệt. Hai Nhà lãnh đạo khuyến khích tăng cường hợp tác nhằm bảo đảm tất cả người dân, bao gồm các nhóm dễ bị tổn thương không phân biệt giới tính, chủng tộc, tôn giáo hay khuynh hướng tình dục và người khuyết tật được hưởng đầy đủ các quyền con người. Việt Nam và Hoa Kỳ ghi nhận quyền con người, ổn định khu vực, hòa bình thế giới và phát triển bền vững có mối quan hệ bổ trợ lẫn nhau. Hai bên ghi nhận những đóng góp mà các tổ chức xã hội và tôn giáo tiếp tục mang lại trong các lĩnh vực như giáo dục, chăm sóc y tế và dịch vụ xã hội ở cả hai nước.

Có một chi tiết rất thú vị trong chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Mỹ, Biden lúc ông nhắc đến hai câu thơ trong truyện Kiều “Vinh hoa bõ lúc phong trần/Chữ tình ngày lại thêm xuân một ngày” khi đáp từ Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trong tiệc chiêu đãi cấp nhà nước. Nhà lãnh đạo nước Mỹ nói thêm “đây là ngày chúng ta có thể cảm nhận được vinh hoa và ấm áp của những cơ hội vô hạn mở ra trước mắt”…

Còn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mô tả mối quan hệ Việt – Mỹ trong 16 chữ là “Gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai” sau khi Việt Nam và Mỹ chính thức thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện từ năm 2023. Đây được coi là nguyên tắc nền tảng quan trọng định hướng quan hệ hai nước.

Người Mỹ rất thực dụng và thực tế khi họ “tìm tới” Việt Nam để hợp tác hướng tới tương lai và sẵn sàng “vượt qua khác biệt”. Thế mà nay vẫn còn tồn tại một số những tiếng nói lạc lõng, quy chụp về tình hình nhân quyền, về cái gọi là “tù nhân lương tâm” hay kêu gọi không cung cấp công nghệ AI cho Việt Nam của một số ít những tổ chức còn có cái nhìn thiếu thiện cảm với Việt Nam, điển hình là RFA trong đó có các phóng viên, cộng tác viên của nhà đài thiếu thiện chí này. Có lẽ bởi vì họ quá thiên kiến, cực đoan và còn rất nhiều u mê không hiểu được tình hình thực tế tại Việt Nam.

 

Thứ Ba, 19 tháng 9, 2023

Ở Việt Nam có quyền con người không?

  

Bài viết “Ở Việt Nam có quyền con người không?”  đăng ngày 29/8/2023 trên trang Quyenduocbiet.com và Việt Báo rặt là những luận điệu phản động của một kẻ bồi bút; không chỉ bôi đen sự thật vấn đề quyền con người và việc bảo đảm, thực thi quyền con người trên thực tế, mà còn thông qua đó bẻ cong lịch sử và chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bài viết cho rằng trong bầu cử và ứng cử ở Việt Nam thì “quyền chọn ứng cử viên thuộc về Mặt trận Tổ quốc nên mới có câu “đảng cử dân bầu”. Cử tri là những “người máy” làm theo ý muốn của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức ngoại vi của đảng” hay “ứng cử viên là “đảng viên” hay người được đảng chọn”… Vì rằng, kể từ khi sáng lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cho đến ngày nay, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn nỗ lực trong từng quyết sách để đảm bảo và thực thi quyền con người cho người dân. Một trong những minh chứng sinh động nhất là việc tổ chức thành công cuộc cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa I theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu, bình đẳng, đoàn kết và bỏ phiếu kín ngày 6/1/1946. Giữa bộn bề công việc đại sự của một đất nước mới giành được độc lập; giữa lúc nạn đói, nạn dốt và nạn ngoại xâm đang đe dọa thành quả của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thì việc người dân Việt Nam được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình trong ứng cử và lựa chọn đại biểu để bầu vào cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chính là hiện thực khách quan nhất bác bỏ những luận điệu phản động nêu trên.

Hơn nữa, chế định quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân luôn giữ một vị trí quan trọng trong các bản Hiến pháp của Việt Nam (từ Hiến pháp năm 1946 cho đến Hiến pháp năm 2013). Nghiên cứu lịch sử lập hiến, có thể thấy quyền con người, quyền và nghĩa vụ công dân qua các bản Hiến pháp có sự thay đổi, điều chỉnh, kế thừa, phát huy một cách khoa học và phù hợp, góp phần quan trọng trong việc bảo đảm các quyền tự do, dân chủ của nhân dân. Theo đó, Hiến pháp năm 1946 gồm 70 điều, trong đó, quyền và nghĩa vụ công dân được ghi nhận tại Chương II: “Nghĩa vụ và quyền lợi công dân” gồm 18 điều. Hiến pháp năm 1959 gồm 112 điều, trong đó, các nội dung về quyền và nghĩa vụ của công dân được quy định tại Chương III: “Quyền lợi và nghĩa vụ cơ bản của công dân”, gồm 21 điều. Hiến pháp năm 1980 gồm 147 điều; trong đó quyền và nghĩa vụ của công dân được quy định tại Chương V: “Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”, gồm 29 điều. Hiến pháp năm 1992 gồm 147 điều, phản ánh bước phát triển mới trong chế định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân; trong đó, quyền, nghĩa vụ công dân vẫn được ghi nhận tại Chương V: “Quyền lợi và nghĩa vụ cơ bản của công dân”, gồm 34 điều. Hiến pháp năm 2013 gồm 120 điều; trong đó “Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân” được quy định tại Chương II – chương có số lượng điều luật nhiều nhất trong Hiến pháp năm 2013, gồm 36 điều (từ Điều 14 đến Điều 49)… Một thống kê nhỏ này cũng chứng minh rằng, quyền con người và quyền công dân ở Việt Nam ngày càng được đảm bảo, được hiến định phù hợp với từng giai đoạn lịch sử cụ thể của đất nước.

Cùng với Hiến pháp, pháp luật Việt Nam cũng có những quy định cụ thể trong các bộ luật và hệ thống văn bản dưới luật để đảm bảo thực thi quyền con người và quyền công dân; để mỗi người dân được thụ hưởng ngày càng đầy đủ hơn giá trị của hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy công dân được làm những gì mà pháp luật không cấm, song trong ứng cử và bầu cử thì công dân còn phải tuân thủ đúng theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13. Hơn nữa, Việt Nam không thực hiện đa nguyên, đa đảng đối lập và “việc thực hiện các quyền (tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình theo Điều 25 Hiến pháp năm 2013) là do pháp luật quy định”. Cho nên, “dân không được lập đảng chính trị đối lập với đảng cầm quyền CSVN” và “dân không được phép ra báo để cạnh tranh với báo chí và truyền thông nhà nước” là quy định của pháp luật và làm trái quy định chính là vi phạm pháp luật. Vì thế, mới nói, Việt Nam đảm bảo và thực thi quyền con người, song việc lợi dụng “quyền tự do, dân chủ” để vi phạm Điều 117, Điều 331 Bộ Luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) hay vi phạm Điều 25 của Hiến pháp năm 2013 thì tất yếu sẽ bị xử lý nghiêm minh, chứ không phải Nhà nước “lợi dụng “chủ quyền” để đàn áp dân chủ và xây dựng chế độ độc tài một đảng cầm quyền là chống lại quyền làm người của công dân” như bài viết bịa đặt.

Ý đồ đổ lỗi cho Đảng để chống phá?

Hơn 93 năm kể từ khi ra đời cho đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định được vị thế, vai trò lãnh đạo của mình đối với nhân dân và đất nước; trong đó không thể không nhắc đến những thành tựu trong cách mạng giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp kháng chiến chống ngoại xâm, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa. Vấn đề là, không phải Đảng “tự cho mình quyền lựa chọn thể chế chính trị khi tuyên bố: “Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội”, mà chính là lịch sử và nhân dân đã trao trọng trách đó cho Đảng khi Đảng đã khẳng định được vai trò lãnh đạo của mình đối với tiến trình phát triển của dân tộc (kiên định thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội).

Là một Đảng Mácxít Lêninnít kiểu mới do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, thì việc “Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản” như đã khẳng định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991 và Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011) là không cần bàn cãi. Cho nên, việc “bậm bạch” , “hậm hực” chỉ là của riêng Phạm Trần và cũng chỉ có Phạm Trần và những người không cùng chung một lý tưởng cách mạng, một con đường cách mạng, một mục tiêu phấn đấu cho dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phồn vinh và phát triển bền vững mới xuyên tạc, bôi đen, chống phá Đảng và nền tảng tư tưởng của Đảng mà thôi.

Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị đã được hiến định, nên không có câu chuyện “hài” như Phạm Trần thêu dệt rằng: “Đảng đã “tự biên”, “tự diễn” và “tự khoác” cho mình chiếc áo lãnh đạo không ai trao cho và không do dân bầu. Do đó, luận điệu cho rằng “đảng lãnh đạo không chỉ “chính danh mà còn là chính đáng” là đánh tráo lịch sử, cố tình đổi trắng thay đen”, mà chỉ có một sư thật không thể phủ nhận được khẳng định tại Điều 4, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.

Đảm nhiệm vai trò lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, Đảng đã lãnh đạo quần chúng nhân dân tiến hành thắng lợi cuộc cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945; cuộc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống Mỹ, cứu nước (1945-1975) để bảo vệ nền độc lập của dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc; đưa cả nước cùng đi lên chủ nghĩa xã hội. Mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và nhân dân ta lựa chọn từ năm 1930 và kiên định với sự lựa chọn đó, dù phải đi qua bao gian nan, thử thách, phấn đấn, hy sinh… cuối cùng hoa độc lập đã nở, trái ngọt tự do đã đơm, ánh sáng của hòa bình đã chiếu dọi và cuộc đời của mỗi một người dân Việt Nam đã đổi thay từng ngày; vị thế của đất nước Việt Nam đã ngày một được nâng cao và được khẳng định trên trường quốc tế.

Đây chính là sự thật, là minh chứng không thể bẻ cong chứng minh luận điệu phản động của Phạm Trần rằng: Việc “cướp chính quyền hợp pháp Trần Trọng Kim bằng bạo lực ngày 19/08/1945 đã chứng minh quyền lãnh đạo đất nước của đảng CSVN là “không chính danh” mà cũng chẳng chính đáng” và “đảng của ông Hồ đã gây ra 30 năm chiến tranh huynh đệ tương tàn” nhưng đã “không đem lại cơm no, áo ấm và hạnh phúc cho dân mà còn làm kiệt quệ đất nước và chia rẽ dân tộc. Nhân dân không có tự do, mất dân chủ và lâm vào đói nghèo, lạc hậu” hay Nhà nước “lạm dụng quyền cai trị để chống dân trong các cuộc biểu tình đòi công bằng, chống cưỡng chế đất đai” và quy chụp Việt Nam “sợ Trung Quốc” đều là sự suy diễn, đổ lỗi, quy chụp, vu khống nhằm chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam./.  

 

Thứ Năm, 14 tháng 9, 2023

Chiêu trò cũ rích hòng phủ nhận thành tựu nhân quyền Việt Nam

 


Cái gọi là “Thư ngỏ gửi Tổng thống Biden nhân chuyến thăm Việt Nam ngày 10/9” đăng trên VOA Tiếng Việt mưới đây có nội dung khuyếch trương bức thư được cho là “ý nguyện” của toàn thể cử tri Mỹ gốc Việt do đối tượng Genie Nguyễn Thị Ngọc Giao làm đại diện gửi đến Tổng thống Mỹ Biden trước chuyến thăm Việt Nam, trong đó trắng trợn xuyên tạc tình hình dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam; đề nghị Tổng thống Mỹ cần có động thái nhắc nhở, gây áp lực để Việt Nam thực hiện nghiêm các Công ước quốc tế về quyền con người…

Bất cứ người Việt nàm chẳng lạ gì luận điệu, chiêu trò đã cũ rích này. Dân chủ, nhân quyền là vấn đề mà các thế lực thù địch, phản động thường xuyên lợi dụng để chống phá Việt Nam. Đặc biệt họ triệt để lợi dụng các sự kiện đối ngoại để đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, phủ nhận những thành tựu của Việt Nam trên lĩnh vực dân chủ, nhân quyền. Nhưng dù có giở luận điệu, chiêu trò gì đi chăng nữa, các thế lực thù địch, phản động cũng không thể xuyên tạc được sự thật.

Tư tưởng, quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam là quyền con người được bảo đảm và thực hiện bằng Hiến pháp và pháp luật. Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngay từ khi ra đời đã đặt nhiệm vụ bảo đảm quyền con người vào vị trí trung tâm. Trong bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đọc tại Quảng trường Ba Đình lịch sử ngày 02-9-1945, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”. Và Người đã trịnh trọng tuyên bố trước quốc dân và thế giới: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Bên cạnh sứ mệnh lịch sử khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, bản Tuyên ngôn Độc lập ấy còn là bản tuyên ngôn về nhân quyền, về cuộc đấu tranh vì quyền bình đẳng thiêng liêng giữa các dân tộc và mỗi con người của Việt Nam.

Ngay sau ra đời, các nội dung liên quan đến quyền con người đã được Nhà nước Việt Nam thể chế hóa thành những quyền hiến định trong bản Hiến pháp đầu tiên (Hiến pháp 1946). Qua 4 lần sửa đổi, bổ sung từ Hiến pháp 1946 đến Hiến pháp 1959, rồi Hiến pháp 1980, Hiến pháp 1992 và Hiến pháp 2013, quyền con người ở Việt Nam đã thực sự trở thành quyền hiến định.

Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) với bản chất là “Nhà nước của dân, do dân và vì dân”. Trong hệ thống các quan điểm cơ bản, chính sách nhất quán và khuôn khổ pháp luật, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn xác định con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam đều hướng đến mục tiêu cao nhất là vì con người, cho con người.

Để thể chế hóa các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước Việt Nam đã từng bước hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật và cơ chế, coi đây là yếu tố then chốt trong bảo vệ và thúc đẩy quyền con người. Hiến pháp và pháp luật Việt Nam bảo đảm đầy đủ các quyền cơ bản của con người trên tất cả các lĩnh vực chính trị, dân sự, kinh tế, xã hội, văn hóa. Hệ thống pháp luật của Việt Nam đều phù hợp với thực tế đất nước và tương thích với các chuẩn mực quốc tế được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền và các Công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam tham gia.

Đảng và Nhà nước Việt Nam thường xuyên quan tâm đến đổi mới công tác xây dựng pháp luật và đẩy mạnh cải cách tư pháp. Công việc này được đặt trong mối quan hệ với chủ trương đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước, hướng tới mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN. Những năm gần đây, Nhà nước Việt Nam đã ban hành mới và bổ sung, sửa đổi nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, trong đó bảo vệ quyền của nhóm các đối tượng dễ bị tổn thương được đặc biệt quan tâm… Không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật là tiền đề và điều kiện để Việt Nam từng bước thể chế hóa các quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước về quyền con người, tạo hành lang pháp lý cho việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người. Những thành tựu về bảo đảm và cải thiện các quyền cơ bản của người dân Việt Nam được thể hiện rất rõ trong việc thực hiện các quyền về dân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội…

Đặc biệt ở Việt Nam, các quyền bầu cử, ứng cử và tham gia quản lý Nhà nước, quản lý xã hội của người dân luôn được bảo đảm. Nhà nước Việt Nam chủ trương mở rộng dân chủ, thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; nhân dân là người quyết định mọi công việc của Nhà nước. Công dân Việt Nam có quyền tham gia quản lý xã hội một cách trực tiếp hoặc thông qua người đại diện do mình tin tưởng bầu ra. Nhà nước Việt Nam không ngừng phấn đấu để bảo đảm và tạo điều kiện cho mọi công dân thực hiện quyền tham gia quản lý Nhà nước, quản lý xã hội, coi đây là một trong những nhóm quyền quan trọng nhất của công dân.

Các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do thông tin của người dân theo Hiến pháp và pháp luật luôn được Nhà nước Việt Nam tôn trọng và bảo đảm. Hoạt động của các phương tiện thông tin đại chúng ở Việt Nam ngày càng cởi mở, sôi động. Sự phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ, đa dạng về loại hình, phong phú về nội dung và các phương tiện thông tin đại chúng ở Việt Nam là một minh chứng về tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do internet và tự do thông tin ở Việt Nam.

Trong Hiến pháp, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự và nhiều văn bản pháp luật, các quyền của người dân về tự do hội họp và lập hội được bảo đảm và quy định cụ thể. Ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam, ở Việt Nam còn có Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 5 đoàn thể bao gồm: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh Việt Nam và hàng trăm tổ chức nhân dân bao gồm các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp với hàng chục triệu hội viên. Cùng với các tổ chức công đoàn cấp quốc gia, ở Việt Nam còn có hơn 6.000 tổ chức công đoàn cơ sở. Ngoài ra ở Việt Nam còn có hàng nghìn hiệp hội, câu lạc bộ… hoạt động trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội.

Chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam là tôn trọng và bảo đảm các quyền tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Điều này được ghi rõ trong Hiến pháp và pháp luật của Việt Nam; được bảo đảm tôn trọng trên thực tế. Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng và bảo vệ quyền của các tín đồ được tự do thờ cúng và thực hành tín ngưỡng, tôn giáo và chính sách này đã được thể chế hóa bằng pháp luật. Số chức sắc, nhà tu hành và những người hoạt động tôn giáo chuyên nghiệp không ngừng tăng qua từng năm. Các chức sắc tôn giáo cũng có quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, có quyền ứng cử vào Quốc hội và hội đồng nhân dân như mọi công dân khác… Nhiều chính sách và biện pháp cụ thể đã và đang được Nhà nước Việt Nam thực thi để bảo đảm người dân được thụ hưởng đầy đủ quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng.

Nhà nước Việt Nam đặc biệt coi trọng chính sách dân tộc, bảo đảm quyền bình đẳng giữa các dân tộc, coi đó là một trong những nhân tố quyết định cho sự phát triển bền vững của đất nước. Chính sách này được thể hiện một cách toàn diện trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, được thể hiện trong đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Công dân Việt Nam không phân biệt dân tộc đều bình đẳng trước pháp luật, được hưởng các quyền và thực hiện nghĩa vụ công dân như nhau…

Trong bối kinh tế thế giới có lúc lâm vào khủng hoảng và suy thoái, nhưng nền kinh tế Việt Nam vẫn giữ được ổn định và tốc độ tăng trưởng được duy trì ở mức khá. Tăng trưởng kinh tế đã tạo ra những tiền đề quan trọng để Việt Nam giải quyết những vấn đề bức thiết về xã hội, thực hiện tốt hơn các mục tiêu công bằng xã hội, bảo đảm tốt hơn những giá trị quyền con người, quyền công dân. Việt Nam nằm trong số các quốc gia được Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp LHQ vinh danh là nước có nhiều thành tích trong công cuộc xóa đói giảm nghèo. Đặc biệt, Việt Nam đã hoàn thành Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ và được LHQ đánh giá là một trong những quốc gia đi đầu…

Việt Nam đã tham gia hầu hết các công ước quốc tế về quyền con người và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ được nêu trong các công ước mà mình đã tham gia, tuân thủ nghiêm túc các cam kết quốc tế về quyền con người. Tại các tổ chức và diễn đàn quốc tế, Việt Nam luôn được đánh giá cao về cách tiếp cận, ủng hộ đối thoại và hợp tác trong vấn đề quyền con người. Cộng đồng quốc tế đánh giá cao những thành tựu quan trọng trong bảo đảm các quyền cơ bản của con người mà Việt Nam đạt được và đã dành cho Việt Nam số phiếu ủng hộ cao trong cuộc bầu chọn thành viên tham gia Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2014-2016 và nhiệm kỳ 2023-2025. Việc trúng cử thành viên Hội đồng Nhân quyền hai nhiệm kỳ, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với những chính sách và thành tựu của Việt Nam trong việc bảo đảm quyền con người.

Tuy còn có những hạn chế nhất định nhưng những thành tựu cơ bản trong bảo đảm và phát triển quyền con người ở Việt Nam nêu trên là kết quả từ chính sách nhất quán luôn đặt con người vào vị trí trung tâm của sự phát triển, thực hiện nghiêm túc các chuẩn mực và nghĩa vụ quốc tế.

Chủ trương tiếp tục đẩy mạnh và nâng tầm công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế nhưng Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam không chấp nhận sự “nhắc nhở”, “gây áp lực” hay áp đặt, can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ của nước mình. Giữa Việt Nam và Mỹ, từ nhiều năm nay thường xuyên có kênh thông tin chính thức qua các cuộc “đối thoại nhân quyền”. Quyền con người là giá trị chung của nhân loại. Vì mục đích xây dựng, nếu thực lòng muốn giúp đỡ Việt Nam thúc đẩy nhân quyền thì trước hết Mỹ cũng như các nước phải có cái nhìn khách quan, trung thực, toàn diện về vấn đề này, chứ không thể nghe theo sự bóp méo, xuyên tạc, bịa đặt từ một cá nhân hay nhóm người nào đó thiếu thiện chí với Việt Nam.  Những giọng điệu lạc lõng bóp méo, xuyên tạc phản ánh không đúng về tình hình nhân quyền tại Việt Nam của một số cá nhân, tổ chức thiếu thiện chí là nhằm dụng ý xấu hòng phá hoại sự ổn định và kìm hãm sự phát triển của Việt Nam. Thế nhưng dù bằng chiêu trò gì chăng nữa họ không thể làm xấu đi hình ảnh đất nước Việt Nam ổn định, dân chủ, phát triển và là một thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Những ghi nhận, đánh giá của cộng đồng quốc tế và thực tiễn sinh động tại Việt Nam đã bác bỏ hoàn toàn các luận điệu sai trái đó./.

 

Thứ Năm, 17 tháng 8, 2023

Đời sống tín ngưỡng tôn giáo Việt Nam, có đen tối như mô phỏng?

 


Hàng ngày, nếu bạn lên trên mạng xã hội hay đọc một số trang báo nước ngoài, hay nghe báo cáo tư do tôn giáo của Bộ Ngoại giao Mỹ thì chỉ thấy bức tranh đời sống tín ngưỡng Việt Nam một màu đen tối, đến nỗi Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố đưa Việt Nam vào danh sách “theo dõi đặc biệt” hay Ủy ban tự do tôn giáo Mỹ đòi đưa Việt Nam vào danh sách CPC, tức các quốc gia đàn áp tôn giáo. Tuy nhiên, là người dân Việt Nam, chứng kiến hàng ngày đời sống tín ngưỡng, tôn giáo quanh bạn, bạn có tin vào những thông tin hay báo cáo này không?

Việt Nam là đất nước có truyền thống văn hóa lâu đời và là quốc gia đa dân tộc, đa tôn giáo, nếu vđàn áp hay không có tự do tôn giáo thì liệu tín đồ các tôn giáo Việt Nam tăng lên từng ngày, tổ chức mới mọc lên như nấm, hoạt động lễ hội mang màu sắc tôn giáo “bùng nổ” chưa từng có lịch sử? Chẳng hạn theo số liệu từ Ban Tôn giáo Chính phủ, hiện Nhà nước đã công nhận và cấp đăng ký hoạt động cho 43 tổ chức thuộc 16 tôn giáo, với trên 26,5 triệu tín đồ, chiếm 27% dân số cả nước, hơn 54 nghìn chức sắc, trên 135 nghìn chức việc và gần 30 nghìn cơ sở thờ tự. Các tôn giáo có đông tín đồ nhất là: Phật giáo - khoảng trên 14 triệu tín đồ, Công giáo - khoảng 7 triệu tín đồ, Phật giáo Hòa Hảo - khoảng 1,5 triệu tín đồ, Tin lành - khoảng 1,21 triệu tín đồ; Cao Đài - khoảng trên 1,1 triệu tín đồ. Ngoài ra, ở Việt Nam còn có các tôn giáo khác như: Hồi giáo, Tịnh độ Cư sỹ Phật hội, Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Bà La Môn, Bửu Sơn Kỳ Hương, Minh Sư đạo, Minh lý đạo… Hiện nay, ở Việt Nam có 50.703 cơ sở tín ngưỡng, trong đó khoảng 3.000 di tích gắn với cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, một số di tích được UNESCO ghi danh là di sản thế giới.

Bản thân các nhà sư, chức sắc tôn giáo tích cực tham gia vào các tổ chức chính trị, đoàn thể, xã hội rất đông vui và đa dạng, chẳng hạn, Quốc hội khóa X, có 05 vị chức sắc trúng cử đại biểu; 88 chức sắc, chức việc và 35 tín đồ các tôn giáo trúng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh; 225 chức sắc, chức việc, nhà tu hành và 246 tín đồ trúng cử đại biểu HĐND cấp huyện; 646 chức sắc, chức việc, nhà tu hành và trên 5.000 tín đồ trúng cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026, là thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và tích cực tham gia các Hội, đoàn thể khác như: Hội người cao tuổi Việt Nam, Hội người bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi Việt Nam, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam...

Ngay cả tổ chức tôn giáo được Mỹ ưu ái như “quốc giáo”, bảo trợ là Tin Lành cũng rất “thịnh phát” ở Việt Nam. Tính đến hết tháng 12/2021, cả nước có trên 3.300 điểm nhóm Tin lành được cấp đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung, trong đó các tỉnh miền núi phía Bắc có 1.647 điểm nhóm, các tỉnh Tây Nguyên và Bình Phước có 1.744 điểm nhóm. Số lượng tín đồ tăng theo thời gian.

Xem trên mạng xã hội, nhiều nhất là Facebook, Youtube mới thấy, Việt kiều đánh giá cao đời sống tự do tín ngưỡng ở Việt Nam như thế nào. Tất nhiên là những kênh người dân chứ không phải của mấy tổ chức, cá nhân phản động, chẳng hạn như Vietvision, Sóng Ngầm TV, BolsaTV,…

Còn dựa vào một vài tỏ chức tà đạo, dị giáo không được cấp phép hoạt động, hay việc bắt, xử lý một vài tín đồ nhưng tham gia tổ chức phản động, chống Nhà nước Việt Nam, hay vài trường hợp khiếu kiện đất đai liên quan thờ tự, thậm chí mâu thuẫn giữa các tín đồ, giữa vài nhóm tôn giáo với nhau, lấy vài hiện tượng đơn lẻ, tiêu cực đó làm căn cứ đánh giá “tự do tôn giáo” của một quốc ga, thì quá bằng trò hề của phường bát nháo. Hết cớ thì bịa đặt liều, bất chấp luân thường đạo lý thì bó tay luôn rồi. Bảo sao quan hệ Việt Mxy về kinh tế tốt đến thế, ngoại giao cũng không tệ, nếu không muốn nói thực sự đáng ngạc nhiên, nhưng gặp vài chiêu trò này, khác nào cắn phải hạt sạn giữa bát cơm ngon đâu nhỉ