Thứ Bảy, 14 tháng 10, 2017

Giới dân chủ không thích chính quyền chống tham nhũng!Một nghịch lý có vẻ như rất khó chấp nhận đang tồn tại trong giới tự
nhận "đấu tranh dân chủ" ở Việt Nam, một chủ đề nhằm "chống cộng" của
họ, đang được dân chúng nhìn thấu bản chất: họ thuộc thành phần độc nhất
vô nhị!

1 nhận xét: